U+963F A1 A4 A5 E1 E3 A3 U+963F kTang qɑ
U+54C0 AI1 U+54C0 kTang *qəi
U+57C3 AI1 U+57C3 kTang *qəi
U+6B38 AI3 AI1 EI1 EI4 U+6B38 kTang ̌i
U+85F9 AI3 U+85F9 kTang qɑ̀i
U+9744 AI3 U+9744 kTang qɑ̀i
U+9698 AI4 E4 U+9698 kTang qɛ̀i
U+611B AI4 U+611B kTang *qə̀i
U+7919 AI4 U+7919 kTang ngə̀i
U+8AF3 AN1 TOU3 U+8AF3 kTang qom
U+5A95 AN1 U+5A95 kTang qom
U+5B89 AN1 U+5B89 kTang *qɑn
U+978D AN1 U+978D kTang *qɑn
U+9EEF AN4 AN1 U+9EEF kTang *q̌m
U+95C7 AN4 AN1 YAN3 U+95C7 kTang qòm
U+5CB8 AN4 U+5CB8 kTang *ngɑ̀n
U+6309 AN4 U+6309 kTang qɑ̀n
U+6697 AN4 U+6697 kTang *qòm
U+6848 AN4 U+6848 kTang qɑ̀n
U+6602 ANG2 U+6602 kTang *ngɑng
U+76CE ANG4 U+76CE kTang qɑ̀ng qɑ̌ng
U+6556 AO2 AO4 U+6556 kTang ngɑu
U+37FC AO2 U+37FC kTang ngɑu
U+55F7 AO2 U+55F7 kTang ngɑu
U+7FFA AO2 U+7FFA kTang ngɑu
U+9F07 AO2 U+9F07 kTang ngɑu
U+5773 AO4 AO1 U+5773 kTang qau
U+9A41 AO4 AO2 YAO4 U+9A41 kTang ngɑu ngɑ̀u
U+50B2 AO4 U+50B2 kTang ngɑ
U+5961 AO4 U+5961 kTang ngɑ̀u
U+6160 AO4 U+6160 kTang ngɑ̀u
U+61CA AO4 U+61CA kTang qɑ̀u
U+5967 AO4 YU4 U+5967 kTang qɑ̀u
U+82AD BA1 PA1 U+82AD kTang ba
U+516B BA1 U+516B kTang *bat bat
U+5DF4 BA1 U+5DF4 kTang *ba
U+62D4 BA2 BEI4 U+62D4 kTang *bhat
U+8DCB BA2 BEI4 U+8DCB kTang bhɑt
U+628A BA3 BA4 U+628A kTang *bǎ
U+9776 BA3 BA4 U+9776 kTang bà
U+7F77 BA4 BA5 BAI3 PI2 PI4 BI3 U+7F77 kTang bhyɛ *bhɛ̌i
U+705E BA4 U+705E kTang bà
U+767D BAI2 BO2 U+767D kTang *bhk
U+67CF BAI3 BO2 BO4 U+67CF kTang *bk
U+767E BAI3 BO2 MO4 U+767E kTang *bk
U+64FA BAI3 U+64FA kTang bɛ̌i
U+62DC BAI4 U+62DC kTang *b̀i
U+6557 BAI4 U+6557 kTang bhài
U+6591 BAN1 U+6591 kTang ban
U+73ED BAN1 U+73ED kTang ban
U+5742 BAN3 U+5742 kTang bǐn
U+677F BAN3 U+677F kTang bǎn
U+7248 BAN3 U+7248 kTang bǎn
U+4F34 BAN4 PAN4 U+4F34 kTang *bhɑ̌n bhɑ̌n
U+534A BAN4 U+534A kTang bɑ̀n
U+7D46 BAN4 U+7D46 kTang bɑ̀n
U+8FA6 BAN4 U+8FA6 kTang *bhyɛ̌n
U+90A6 BANG1 U+90A6 kTang bang
U+699C BANG3 BANG4 BENG1 PANG2 U+699C kTang b̀ng bɑ̀ng
U+7253 BANG3 U+7253 kTang bɑ̌ng
U+508D BANG4 PANG2 U+508D kTang *bhɑn bhɑn
U+8B17 BANG4 U+8B17 kTang bɑ̀ng
U+82DE BAO1 PAO2 BIAO1 U+82DE kTang bau
U+5305 BAO1 U+5305 kTang bau
U+8912 BAO1 U+8912 kTang bɑu
U+4FDD BAO3 U+4FDD kTang bɑǔ
U+5BF6 BAO3 U+5BF6 kTang *bɑ̌u
U+98FD BAO3 U+98FD kTang bǎu
U+9B91 BAO4 BAO1 PAO1 U+9B91 kTang bhǎu
U+66B4 BAO4 PU4 BO2 U+66B4 kTang bhɑ̀u
U+5831 BAO4 U+5831 kTang *bɑ̀u
U+62B1 BAO4 U+62B1 kTang *bhɑ̌u
U+83E2 BAO4 U+83E2 kTang bhɑ̀u
U+8C79 BAO4 U+8C79 kTang bàu
U+5EB3 BEI1 BI3 U+5EB3 kTang bhiɛ̌
U+9642 BEI1 BI4 PO1 PI2 U+9642 kTang byɛ pɑ
U+5351 BEI1 U+5351 kTang biɛ
U+60B2 BEI1 U+60B2 kTang *byi
U+676F BEI1 U+676F kTang *bəi
U+76C3 BEI1 U+76C3 kTang *bəi
U+7891 BEI1 U+7891 kTang *byɛ
U+5317 BEI3 BEI4 U+5317 kTang *bək
U+80CC BEI4 BEI1 U+80CC kTang *bə̀i
U+5B5B BEI4 BO2 U+5B5B kTang bət bə̀i
U+88AB BEI4 PI1 BI4 PI4 U+88AB kTang *bhyɛ̌
U+500D BEI4 U+500D kTang bhəǐ
U+5099 BEI4 U+5099 kTang *bhyì
U+72FD BEI4 U+72FD kTang bɑ̀i
U+7CD2 BEI4 U+7CD2 kTang bhyì
U+8C9D BEI4 U+8C9D kTang *bɑ̀i
U+8F29 BEI4 U+8F29 kTang *bə̀i
U+5954 BEN1 BEN4 U+5954 kTang *bən
U+672C BEN3 U+672C kTang *bə̌n
U+5D29 BENG1 U+5D29 kTang *bəng
U+8FF8 BENG4 BING3 PENG1 U+8FF8 kTang bɛ̀ng
U+903C BI1 U+903C kTang biək
U+9F3B BI2 U+9F3B kTang bhì
U+6BD4 BI3 BI4 PI2 PI3 U+6BD4 kTang *bǐ bhi bì
U+868D BI3 PI2 U+868D kTang bhi
U+4FFE BI3 U+4FFE kTang byɛ̌
U+5F7C BI3 U+5F7C kTang *byɛ̌
U+7B46 BI3 U+7B46 kTang *byit
U+9119 BI3 U+9119 kTang byǐ
U+7B84 BI4 BEI1 PAI2 U+7B84 kTang biɛ
U+81C2 BI4 BEI5 BEI4 U+81C2 kTang biɛ̀
U+859C BI4 BO4 BO2 BAI4 PI4 U+859C kTang bhèi
U+853D BI4 FU4 U+853D kTang biɛ̀i
U+88E8 BI4 PI2 U+88E8 kTang bhiɛ
U+58C1 BI4 U+58C1 kTang bek
U+5970 BI4 U+5970 kTang bhyì
U+5A62 BI4 U+5A62 kTang bhiɛ̌
U+5E87 BI4 U+5E87 kTang bì
U+5F0A BI4 U+5F0A kTang bhiɛ̀i
U+5FC5 BI4 U+5FC5 kTang *bit
U+655D BI4 U+655D kTang bhiɛ̀i
U+6583 BI4 U+6583 kTang bhiɛ̀i
U+74A7 BI4 U+74A7 kTang biɛk
U+7562 BI4 U+7562 kTang *bit
U+78A7 BI4 U+78A7 kTang *biɛk
U+7B86 BI4 U+7B86 kTang bei
U+84FD BI4 U+84FD kTang bit
U+89F1 BI4 U+89F1 kTang bit hiuət
U+907F BI4 U+907F kTang *bhiɛ̀
U+9589 BI4 U+9589 kTang *bèi
U+959F BI4 U+959F kTang byì
U+965B BI4 U+965B kTang bhěi
U+7DE8 BIAN1 BIAN4 BIAN3 U+7DE8 kTang ben
U+8759 BIAN1 PIAN2 U+8759 kTang ben
U+908A BIAN1 U+908A kTang *ben
U+97AD BIAN1 U+97AD kTang *biɛn
U+6241 BIAN3 PIAN1 BIAN4 U+6241 kTang *piɛn
U+890A BIAN3 PIAN1 U+890A kTang biɛ̌n
U+8CB6 BIAN3 U+8CB6 kTang byɛ̌m
U+8FAF BIAN4 PIAN2 BIAN3 BAN4 U+8FAF kTang *bhyɛ̌n
便U+4FBF BIAN4 PIAN2 U+4FBF kTang *bhiɛ̀n bhiɛn
U+38D0 BIAN4 U+38D0 kTang bhng
U+5FA7 BIAN4 U+5FA7 kTang *biɛ̀n
U+6C74 BIAN4 U+6C74 kTang bhyɛ̀n
U+8B8A BIAN4 U+8B8A kTang byɛ̀n
U+904D BIAN4 U+904D kTang *biɛ̀n
U+6A19 BIAO1 U+6A19 kTang *biɛu
U+98C6 BIAO1 U+98C6 kTang biɛu
U+8868 BIAO3 U+8868 kTang *biɛ̌i
U+9F08 BIE1 U+9F08 kTang biɛt
U+5225 BIE2 U+5225 kTang *bhyɛt
U+8E69 BIE2 U+8E69 kTang bhet
U+8CD3 BIN1 BIN4 U+8CD3 kTang *bin
U+6FF1 BIN1 U+6FF1 kTang *bin
U+90A0 BIN1 U+90A0 kTang bin
U+9B22 BIN4 U+9B22 kTang *bìn
U+51B0 BING1 NING2 U+51B0 kTang *biəng biəng
U+5175 BING1 U+5175 kTang *bing bing
U+67C4 BING3 BING4 U+67C4 kTang bìng
U+7A1F BING3 LIN3 U+7A1F kTang byǐm
U+70B3 BING3 U+70B3 kTang bǐng
U+79C9 BING3 U+79C9 kTang bǐng
U+4E26 BING4 BANG4 U+4E26 kTang bhěng
U+5E77 BING4 BING1 U+5E77 kTang *biɛng
U+5002 BING4 U+5002 kTang *biɛ̌ng biɛ̌ng
U+75C5 BING4 U+75C5 kTang *bhìng
U+525D BO1 BAO1 U+525D kTang pak
U+6CE2 BO1 BEI1 BI4 U+6CE2 kTang *bɑ
U+64A5 BO1 FA2 U+64A5 kTang *bɑt
U+4F2F BO2 BAI3 BA4 U+4F2F kTang bk
U+8584 BO2 BAO2 BO4 BU4 U+8584 kTang *bhɑk
U+6CCA BO2 PO2 PO1 PO4 U+6CCA kTang *bhɑk
U+8E23 BO2 POU4 U+8E23 kTang bhək
U+3D3E BO2 U+3D3E kTang bhət
U+52C3 BO2 U+52C3 kTang bhət
U+535A BO2 U+535A kTang *bɑk bɑk
U+5E1B BO2 U+5E1B kTang bhk
U+640F BO2 U+640F kTang bɑk pɑk
U+7B94 BO2 U+7B94 kTang bhɑk
U+6661 BU1 U+6661 kTang bo
U+535C BU3 U+535C kTang *buk
U+54FA BU3 U+54FA kTang bhò
U+6355 BU3 U+6355 kTang bhò
U+88DC BU3 U+88DC kTang *bǒ
U+4E0D BU4 FOU3 FOU1 U+4E0D kTang *biət biət
U+90E8 BU4 POU3 U+90E8 kTang bhǒ
U+5E03 BU4 U+5E03 kTang *bò
U+6B65 BU4 U+6B65 kTang *bhò
U+731C CAI1 U+731C kTang tsəi
U+624D CAI2 U+624D kTang *dzhəi
U+6750 CAI2 U+6750 kTang *dzhəi
U+7E94 CAI2 U+7E94 kTang *dzhəi
U+88C1 CAI2 U+88C1 kTang *dzhəi
U+8CA1 CAI2 U+8CA1 kTang dzhəi
U+91C7 CAI3 CAI4 U+91C7 kTang *tsə̌i
U+5F69 CAI3 U+5F69 kTang *tsə̌i
U+63A1 CAI3 U+63A1 kTang *tsə̌i
U+7DB5 CAI3 U+7DB5 kTang *tsə̌i
U+8521 CAI4 SA4 CA1 U+8521 kTang *tsɑ̀i
U+83DC CAI4 U+83DC kTang tsèi
U+53C2 CAN1 SAN1 SHEN1 DEN1 CEN1 SAN3 U+53C2 kTang *chrim shrim tsom
U+98E1 CAN1 SUN1 U+98E1 kTang *tsɑn
U+9910 CAN1 SUN4 U+9910 kTang *tsɑn
U+9A42 CAN1 U+9A42 kTang tsom
U+3E91 CAN2 U+3E91 kTang sɑu
U+615A CAN2 U+615A kTang dzhɑm
U+6B98 CAN2 U+6B98 kTang *dzhɑn
U+8836 CAN2 U+8836 kTang *dzhom
U+6158 CAN3 U+6158 kTang *tsǒm
U+7CB2 CAN4 U+7CB2 kTang tsɑ̀n
U+84BC CANG1 CANG3 U+84BC kTang *tsɑng
U+9DAC CANG1 QIANG1 U+9DAC kTang tsɑng
U+5009 CANG1 U+5009 kTang *tsɑng tsɑng
U+6EC4 CANG1 U+6EC4 kTang *tsɑng
U+85CF CANG2 ZANG4 ZANG1 U+85CF kTang *dzhɑng dzhɑng
U+64CD CAO1 CAO4 U+64CD kTang tsɑu tsɑ̀u
U+6F15 CAO2 CAO4 U+6F15 kTang dzhɑ̀u
U+5608 CAO2 U+5608 kTang dzhɑu
U+66F9 CAO2 U+66F9 kTang *dzhɑu
U+8349 CAO3 ZAO4 U+8349 kTang *tsɑ̌u
U+5EC1 CE4 U+5EC1 kTang chriə̀
U+60FB CE4 U+60FB kTang *chriək
U+6E2C CE4 U+6E2C kTang chriək
U+7B56 CE4 U+7B56 kTang *chrɛk
U+5074 CE4 ZE4 U+5074 kTang *jriək jriək
U+5C91 CEN2 U+5C91 kTang jrhim
U+5C64 CENG2 U+5C64 kTang *dzhəng
U+66FE CENG2 ZENG1 U+66FE kTang *dzhəng *tzəng
U+8E6D CENG4 CENG2 U+8E6D kTang tsə̀ng
U+6748 CHA1 CHA4 U+6748 kTang chrɛ̀i
U+63D2 CHA1 U+63D2 kTang *chrp
U+69CE CHA2 CHA1 ZHA1 U+69CE kTang jrha
U+579E CHA2 U+579E kTang *djhk
U+8336 CHA2 U+8336 kTang djha
U+5DEE CHA4 CHAI1 U+5DEE kTang *chriɛ
U+62C6 CHAI1 CA1 CHE4 U+62C6 kTang *tjk
U+91F5 CHAI1 CHA1 U+91F5 kTang *chrɛi
U+5115 CHAI2 U+5115 kTang jrhi
U+8C7A CHAI2 U+8C7A kTang jrhi
U+67F4 CHAI2 ZHAI4 ZI4 U+67F4 kTang *jrhɛi
U+8806 CHAI4 U+8806 kTang tjài
U+5B71 CHAN2 CAN4 U+5B71 kTang jrhiɛn
U+79AA CHAN2 SHAN4 TAN2 U+79AA kTang *zhiɛn zhiɛ̀n
U+87EC CHAN2 SHAN4 U+87EC kTang *zhiɛn
U+5B0B CHAN2 U+5B0B kTang zhiɛn
U+5DC9 CHAN2 U+5DC9 kTang jrham
U+6B03 CHAN2 U+6B03 kTang chram
U+6F7A CHAN2 U+6F7A kTang jrhɛn
U+700D CHAN2 U+700D kTang djhiɛn
U+7E8F CHAN2 U+7E8F kTang *dhjiɛn
U+87FE CHAN2 U+87FE kTang zhiɛm
U+8B92 CHAN2 U+8B92 kTang jrhm
U+9471 CHAN2 U+9471 kTang jhram
U+995E CHAN2 U+995E kTang jrhm
U+92CB CHAN2 YAN2 U+92CB kTang iɛn
U+8E94 CHAN2 ZHAN4 U+8E94 kTang djhiɛn
U+71C0 CHAN3 DAN3 U+71C0 kTang chiɛ̌n jiɛ̌n
U+7522 CHAN3 U+7522 kTang shrɛ̌n
U+93DF CHAN3 U+93DF kTang chrɛ̌n
U+95B6 CHANG1 TANG1 U+95B6 kTang *chiɑng
U+660C CHANG1 U+660C kTang chiɑng
U+5834 CHANG2 CHANG3 U+5834 kTang *djhiɑng
U+88F3 CHANG2 SHANG2 U+88F3 kTang *zhiɑng
U+5617 CHANG2 U+5617 kTang *zhiɑng
U+5AE6 CHANG2 U+5AE6 kTang *həng
U+5E38 CHANG2 U+5E38 kTang *zhiɑng
U+8178 CHANG2 U+8178 kTang *djhiɑng
U+9577 CHANG2 ZHANG3 ZHANG4 U+9577 kTang *djhiɑng djhiɑ̀ng djhiɑ̌ng
U+655E CHANG3 U+655E kTang chiɑ̌ng
U+5021 CHANG4 CHANG1 U+5021 kTang *chiɑ̀ng chiɑ̀ng
U+5531 CHANG4 U+5531 kTang *chiɑ̀ng
U+60B5 CHANG4 U+60B5 kTang *tjiɑ̀ng
U+66A2 CHANG4 U+66A2 kTang tjiɑ̀ng
U+8D85 CHAO1 CHAO3 CHAO4 TIAO4 U+8D85 kTang tjiɛu
U+5DE2 CHAO2 U+5DE2 kTang *jrhau
U+6F6E CHAO2 U+6F6E kTang *djhiɛu
U+5632 CHAO2 ZHAO1 U+5632 kTang djau
U+8ECA CHE1 JU1 U+8ECA kTang *giu chia
U+577C CHE4 U+577C kTang *tjk
U+5FB9 CHE4 U+5FB9 kTang djhiɛt tjiɛt
U+63A3 CHE4 U+63A3 kTang chiɛt
U+8F4D CHE4 ZHE2 U+8F4D kTang djhiɛt
U+778B CHEN1 U+778B kTang chin
U+6C88 CHEN2 SHEN3 TAN2 U+6C88 kTang *djhim shǐm
U+5875 CHEN2 U+5875 kTang *djhin
U+5BB8 CHEN2 U+5BB8 kTang zhin
U+6668 CHEN2 U+6668 kTang *jhin zhin
U+6C89 CHEN2 U+6C89 kTang *djhim
U+81E3 CHEN2 U+81E3 kTang *zhin
U+8FB0 CHEN2 U+8FB0 kTang zhin
U+9673 CHEN2 ZHEN4 U+9673 kTang *djhin
U+8B96 CHEN4 CHAN4 U+8B96 kTang chrìm
U+896F CHEN4 U+896F kTang tsìn
U+8D81 CHEN4 ZHEN1 CHEN2 U+8D81 kTang tjìn
U+7A31 CHENG1 CHENG4 CHEN4 U+7A31 kTang *chiəng chiə̀ng
U+6490 CHENG1 U+6490 kTang *tǰng
U+6A59 CHENG2 CHEN2 DENG4 U+6A59 kTang djhɛng
U+6F84 CHENG2 DENG4 U+6F84 kTang *djhiəng djhing
U+4E57 CHENG2 SHENG4 U+4E57 kTang jhiəng
U+4E58 CHENG2 SHENG4 U+4E58 kTang jhiəng jhiə̀ng
U+4E1E CHENG2 U+4E1E kTang *zhiəng zhiəng
U+57CE CHENG2 U+57CE kTang *zhiɛng
U+61F2 CHENG2 U+61F2 kTang djhiəng
U+6210 CHENG2 U+6210 kTang *zhiɛng
U+7A0B CHENG2 U+7A0B kTang djhiɛng
U+8AA0 CHENG2 U+8AA0 kTang *zhiɛng
U+627F CHENG2 ZHENG3 U+627F kTang *zhiəng
U+9A01 CHENG3 U+9A01 kTang tjiɛ̌ng
U+9AB4 CHI1 CI1 U+9AB4 kTang dzhiɛ dzhiɛ̀
U+645B CHI1 LI2 U+645B kTang tjiɛ
U+9ED0 CHI1 LI2 U+9ED0 kTang liɛ tjiɛ
U+55E4 CHI1 U+55E4 kTang chiə
U+7661 CHI1 U+7661 kTang tjiə
U+7B1E CHI1 U+7B1E kTang djhiɛ
U+7D7A CHI1 U+7D7A kTang djhi
U+86A9 CHI1 U+86A9 kTang chiə
U+87AD CHI1 U+87AD kTang tjiɛ
U+9B51 CHI1 U+9B51 kTang tjiɛ
U+9D1F CHI1 ZHI1 U+9D1F kTang chi
U+5319 CHI2 SHI5 U+5319 kTang zhiɛ
U+6C60 CHI2 TUO2 CHE4 U+6C60 kTang *cjhiɛ
U+5880 CHI2 U+5880 kTang *djhi
U+6301 CHI2 U+6301 kTang *djhiə
U+7BEA CHI2 U+7BEA kTang djhiɛ
U+99B3 CHI2 U+99B3 kTang *djhiɛ
U+9072 CHI2 ZHI4 XI1 ZHI2 U+9072 kTang *djhi
U+5C3A CHI3 CHE3 U+5C3A kTang *chiɛk
U+544E CHI3 U+544E kTang *jiɛ̌
U+6065 CHI3 U+6065 kTang *tjiə̌
U+9F52 CHI3 U+9F52 kTang *chiə̌
U+52C5 CHI4 U+52C5 kTang tjiək
U+53F1 CHI4 U+53F1 kTang chit
U+6555 CHI4 U+6555 kTang tjiək
U+65A5 CHI4 U+65A5 kTang chiɛk
U+7FC5 CHI4 U+7FC5 kTang *shiə̌
U+8D64 CHI4 U+8D64 kTang *chiɛk
U+9D92 CHI4 U+9D92 kTang tjiək
U+885D CHONG1 CHONG4 U+885D kTang chiong
U+8202 CHONG1 CHUANG1 ZHONG1 U+8202 kTang shiong
U+5145 CHONG1 U+5145 kTang chiung
U+5D07 CHONG2 U+5D07 kTang jhriung
U+87F2 CHONG2 U+87F2 kTang *djhiung
U+5BF5 CHONG3 U+5BF5 kTang *tjiǒng
U+62BD CHOU1 U+62BD kTang *tjiou
U+88EF CHOU2 DAO1 U+88EF kTang djhiou
U+7DA2 CHOU2 TAO1 DIAO4 U+7DA2 kTang djhiou
U+7C4C CHOU2 TAO2 U+7C4C kTang djhiou
U+7A20 CHOU2 TIAO2 TIAO4 DIAO4 U+7A20 kTang djhiou
U+5114 CHOU2 U+5114 kTang djhiou
U+60C6 CHOU2 U+60C6 kTang *tjiou
U+6101 CHOU2 U+6101 kTang *jrhiou
U+8B90 CHOU2 U+8B90 kTang zhiou
U+8E8A CHOU2 U+8E8A kTang djhiou
U+916C CHOU2 U+916C kTang *zhiou zhiou
U+919C CHOU3 U+919C kTang chiǒu
U+81ED CHOU4 XIU4 U+81ED kTang chiòu
U+6A17 CHU1 SHU1 U+6A17 kTang chio
U+51FA CHU1 U+51FA kTang *chuit
U+521D CHU1 U+521D kTang *chriu
U+8C99 CHU1 U+8C99 kTang tjio
U+8E87 CHU2 CHUO4 U+8E87 kTang djhiu
U+96DB CHU2 JU2 JU4 U+96DB kTang jrhio
U+92E4 CHU2 JU3 U+92E4 kTang jrhiu
U+870D CHU2 SHU2 YU2 U+870D kTang zhiu
U+5EDA CHU2 U+5EDA kTang djhio
U+9664 CHU2 ZHU4 SHU1 U+9664 kTang *djhiu djhiu
U+5132 CHU3 CHU2 U+5132 kTang djhiu
U+6775 CHU3 U+6775 kTang chiǔ
U+695A CHU3 U+695A kTang *chriǔ
U+8655 CHU4 CHU3 U+8655 kTang *chiù *chiǔ
U+4FF6 CHU4 TI4 U+4FF6 kTang chiuk
U+6035 CHU4 U+6035 kTang tjuit
U+89F8 CHU4 U+89F8 kTang chiok
U+9EDC CHU4 U+9EDC kTang tjuit
U+5DDD CHUAN1 U+5DDD kTang *chiuɛn
穿U+7A7F CHUAN1 U+7A7F kTang *chiuɛn tjng tj̀ng
U+693D CHUAN2 U+693D kTang djhiuɛn
U+8239 CHUAN2 U+8239 kTang *jhiuɛn
U+50B3 CHUAN2 ZHUAN4 U+50B3 kTang djhiuɛ̀n
U+5598 CHUAN3 U+5598 kTang chiuɛ̌n
U+821B CHUAN3 U+821B kTang shuìn
U+91E7 CHUAN4 U+91E7 kTang chiuɛ̀n
U+7255 CHUANG1 CONG1 U+7255 kTang *chrang
U+7A97 CHUANG1 CONG1 U+7A97 kTang *chrang
U+6450 CHUANG1 U+6450 kTang chrang dzhiong
U+7621 CHUANG1 U+7621 kTang chriɑng
U+6A66 CHUANG2 CHONG1 TONG2 U+6A66 kTang dhung djhang jiong
U+5E8A CHUANG2 U+5E8A kTang *jrhiɑng
U+7240 CHUANG2 U+7240 kTang *jrhiɑng
U+5275 CHUANG4 CHUANG1 U+5275 kTang chriɑ̀ng
U+6134 CHUANG4 U+6134 kTang *chriɑ̀ng
U+5439 CHUI1 CHUI4 U+5439 kTang *chiuɛ chiuɛ̀
U+708A CHUI1 U+708A kTang *chiuɛ
U+5015 CHUI2 U+5015 kTang zhiuɛ
U+5782 CHUI2 U+5782 kTang *zhiuɛ
U+6376 CHUI2 U+6376 kTang jiuɛ̌
U+6425 CHUI2 U+6425 kTang duəi
U+9672 CHUI2 U+9672 kTang *zhiuɛ
U+6625 CHUN1 CHUN3 U+6625 kTang *chuin
U+9D89 CHUN2 TUAN2 U+9D89 kTang zhuin
U+5507 CHUN2 U+5507 kTang jhuin
U+8123 CHUN2 U+8123 kTang jhuin
U+6DF3 CHUN2 ZHUN1 ZHUN3 U+6DF3 kTang zhuin
U+8822 CHUN3 U+8822 kTang chuǐn
U+7DBD CHUO4 CHAO1 U+7DBD kTang chiɑk
U+555C CHUO4 U+555C kTang chiuɛt
U+8F1F CHUO4 U+8F1F kTang djiuɛt
U+858B CI1 CI2 U+858B kTang dzhi
U+75B5 CI1 ZI1 ZHAI4 JI4 U+75B5 kTang dzhiɛ
U+96CC CI2 CI1 U+96CC kTang tsiɛ
U+85BA CI2 JI4 QI4 QI2 QI5 U+85BA kTang dzhi
U+7960 CI2 SI4 U+7960 kTang *ziə
U+6148 CI2 U+6148 kTang *dzhiə
U+8328 CI2 U+8328 kTang dzhi
U+8A5E CI2 U+8A5E kTang *ziə
U+8FAD CI2 U+8FAD kTang *ziə
U+6B64 CI3 U+6B64 kTang *tsiɛ̌
U+523A CI4 QI4 U+523A kTang lɑt tsiɛk tsiɛ̀
U+8CDC CI4 SI4 U+8CDC kTang *siɛ̀
U+6B21 CI4 U+6B21 kTang tsì
U+8471 CONG1 CHUANG1 U+8471 kTang tsung
U+5306 CONG1 U+5306 kTang tsung
U+6031 CONG1 U+6031 kTang tsung
U+8070 CONG1 U+8070 kTang tsung
U+9A44 CONG1 U+9A44 kTang *tsung
U+7DEB CONG1 ZONG1 ZONG3 U+7DEB kTang *tzǔng
U+6DD9 CONG2 SHUANG4 U+6DD9 kTang czhong jrhang
U+53E2 CONG2 U+53E2 kTang *dzhung
U+5F9E CONG2 ZONG4 ZONG1 CONG1 U+5F9E kTang *dzhiong tsiong
U+6E4A COU4 U+6E4A kTang tsòu
U+7C97 CU1 U+7C97 kTang dzhǒ tso
U+9E84 CU1 U+9E84 kTang tso
U+9EA4 CU1 U+9EA4 kTang tso
U+5F82 CU2 U+5F82 kTang dzho
U+7C07 CU4 COU4 CHUO4 U+7C07 kTang tsuk
U+4FC3 CU4 U+4FC3 kTang *tsiok tsiok
U+8E59 CU4 U+8E59 kTang tziuk
U+8E74 CU4 ZU2 U+8E74 kTang *tziuk tsiuk
U+7AC4 CUAN4 CUAN1 U+7AC4 kTang *tsuɑ̀n
U+6467 CUI1 CUO4 U+6467 kTang *dzhuəi
U+50AC CUI1 U+50AC kTang *tsuəi tsuəi
U+5D14 CUI1 U+5D14 kTang tsuəi
U+7CB9 CUI4 SUI4 U+7CB9 kTang suì
U+60B4 CUI4 U+60B4 kTang dzhuì
U+7FE0 CUI4 U+7FE0 kTang *tsuì
U+8106 CUI4 U+8106 kTang tsiuɛ̀i
U+9847 CUI4 U+9847 kTang dzhuì
U+6751 CUN1 U+6751 kTang *tsuən
U+76B4 CUN1 U+76B4 kTang tsuin
U+5B58 CUN2 U+5B58 kTang *dzuən
U+5BF8 CUN4 U+5BF8 kTang *tsuə̀n
U+8E49 CUO1 CHUAI4 U+8E49 kTang *tsɑ
U+78CB CUO1 U+78CB kTang tsɑ
U+5D6F CUO2 CI1 U+5D6F kTang *dzhɑ
U+932F CUO4 CU4 XI1 U+932F kTang tsò tsɑk
U+7B54 DA2 DA1 U+7B54 kTang *dop
U+9054 DA2 TA4 TI4 U+9054 kTang *dhɑt
U+59B2 DA2 U+59B2 kTang dɑt
U+601B DA2 U+601B kTang dɑt
U+6253 DA3 DA2 U+6253 kTang děng
U+5927 DA4 DAI4 TAI4 U+5927 kTang *dhɑ̀i
U+5F85 DAI4 DAI1 U+5F85 kTang *dhə̌i
U+902E DAI4 DAI3 DI4 U+902E kTang dhèi dhə̀i
U+4EE3 DAI4 U+4EE3 kTang *dhəì dhəì
U+5CB1 DAI4 U+5CB1 kTang dhə̀i
U+5E36 DAI4 U+5E36 kTang *dɑ̀i
U+6234 DAI4 U+6234 kTang də̀i
U+73B3 DAI4 U+73B3 kTang dhə̀i
U+9EDB DAI4 U+9EDB kTang *dhə̀i
U+9ED5 DAN1 DAN3 U+9ED5 kTang tǒm
U+9132 DAN1 DUO1 U+9132 kTang dɑn
U+55AE DAN1 SHAN4 CHAN2 U+55AE kTang *zhiɛn dɑn
U+4E39 DAN1 U+4E39 kTang *dɑn dɑn
U+7C1E DAN1 U+7C1E kTang dɑn
U+803D DAN1 U+803D kTang dom
U+81BD DAN3 U+81BD kTang dɑ̌m
U+6FB9 DAN4 DAN2 SHAN4 TAN2 DAN1 U+6FB9 kTang *dhɑ̀m *dhɑ̌m
U+5F48 DAN4 TAN2 U+5F48 kTang *dhɑn dhɑ̀n
U+6DE1 DAN4 TAN2 YAN3 YAN4 U+6DE1 kTang *dhɑ̀m *dhɑ̌m
U+8215 DAN4 TAN4 U+8215 kTang tɑ̀m
U+4F46 DAN4 U+4F46 kTang dhɑ̀n
U+5556 DAN4 U+5556 kTang dhɑ̌m
U+5649 DAN4 U+5649 kTang dhɑ̌m
U+65E6 DAN4 U+65E6 kTang dɑ̀n
U+840F DAN4 U+840F kTang dhǒm
U+8A95 DAN4 U+8A95 kTang dhɑ̌n
U+943A DANG1 CHENG1 TANG1 U+943A kTang chrng
U+7576 DANG1 DANG4 U+7576 kTang *dɑng dɑ̀ng
U+74AB DANG1 U+74AB kTang dɑng
U+9EE8 DANG3 ZHANG3 U+9EE8 kTang dɑ̌ng
U+8569 DANG4 TANG1 TANG4 U+8569 kTang *dhɑ̌ng dhɑng tɑng
U+76EA DANG4 U+76EA kTang dhɑ̌ng
U+5200 DAO1 U+5200 kTang *dɑu
U+8220 DAO1 U+8220 kTang *dɑu
U+5012 DAO3 DAO4 U+5012 kTang dɑù dɑ̀u
U+5C0E DAO3 DAO4 U+5C0E kTang dhɑ̀u
U+8E48 DAO3 DAO4 U+8E48 kTang dhɑ̀u
U+5CF6 DAO3 U+5CF6 kTang *dɑ̌u
U+64E3 DAO3 U+64E3 kTang *dɑ̌u
U+79B1 DAO3 U+79B1 kTang dɑ̀u dɑ̌u
U+9053 DAO4 DAO3 U+9053 kTang *dhɑ̀u *dhɑ̌u
U+7E9B DAO4 DU2 U+7E9B kTang dhok dhɑ̀u
U+71FE DAO4 TAO1 CHOU2 U+71FE kTang dhɑ̀u
U+5230 DAO4 U+5230 kTang *dɑ̀u
U+60BC DAO4 U+60BC kTang dhɑ̀u
U+76DC DAO4 U+76DC kTang *dhɑ̀u
U+7A3B DAO4 U+7A3B kTang dhɑ̀u
U+5F97 DE2 DE5 DEI3 U+5F97 kTang *dək
U+5FB7 DE2 U+5FB7 kTang dək
U+7684 DE5 DI2 DI4 U+7684 kTang dek
U+767B DENG1 DE2 U+767B kTang *dəng
U+71C8 DENG1 U+71C8 kTang *dəng
U+7B49 DENG3 U+7B49 kTang *də̌ng
U+78F4 DENG4 DENG1 U+78F4 kTang də̀ng
U+8E6C DENG4 DENG1 U+8E6C kTang dhə̀ng
U+9419 DENG4 DENG1 U+9419 kTang *dəng
U+9127 DENG4 U+9127 kTang dhə̀ng
U+9684 DI1 TI2 U+9684 kTang *dei dhei
U+4F4E DI1 U+4F4E kTang *dei dei
U+6EF4 DI1 U+6EF4 kTang *dek
U+97AE DI1 U+97AE kTang dei
覿U+89BF DI2 JI2 U+89BF kTang dhek
U+6575 DI2 U+6575 kTang *dhek
U+6ECC DI2 U+6ECC kTang dhek
U+7B1B DI2 U+7B1B kTang *dhek
U+7CF4 DI2 U+7CF4 kTang dhek
U+837B DI2 U+837B kTang dhek
U+5E95 DI3 DE5 U+5E95 kTang *děi
U+62B5 DI3 U+62B5 kTang děi
U+905E DI4 DAI4 U+905E kTang *dhěi dhèi
U+5730 DI4 DE5 U+5730 kTang *dhì
U+6755 DI4 DUO4 U+6755 kTang dhèi
U+7747 DI4 TI1 TI2 U+7747 kTang dhèi
U+5F1F DI4 TI4 U+5F1F kTang *dhěi
U+5E1D DI4 U+5E1D kTang *dèi
U+7B2C DI4 U+7B2C kTang *dhèi
U+8515 DI4 U+8515 kTang dèi
U+43D1 DI4 ZHI4 U+43D1 kTang jiɛk
U+985B DIAN1 TIAN2 U+985B kTang den
U+5DD4 DIAN1 U+5DD4 kTang *den
U+5178 DIAN3 U+5178 kTang *děn děn
U+9EDE DIAN3 ZHAN1 DUO4 U+9EDE kTang *děm
U+923F DIAN4 TIAN2 U+923F kTang *dhen dhèn
U+5960 DIAN4 U+5960 kTang dhèn
U+5E97 DIAN4 U+5E97 kTang dèm
殿U+6BBF DIAN4 U+6BBF kTang *dhèn
U+7C1F DIAN4 U+7C1F kTang *dhěm
U+96FB DIAN4 U+96FB kTang *dhèn
U+51CB DIAO1 U+51CB kTang *deu deu
U+5201 DIAO1 U+5201 kTang deu
U+5F6B DIAO1 U+5F6B kTang *deu
U+8C82 DIAO1 U+8C82 kTang *deu
U+96D5 DIAO1 U+96D5 kTang *deu
U+9D70 DIAO1 U+9D70 kTang *deu
調U+8ABF DIAO4 TIAO4 TIAO2 ZHOU1 U+8ABF kTang *dhèu dheu
U+5F14 DIAO4 U+5F14 kTang *dèu
U+6389 DIAO4 U+6389 kTang dhèu
U+91E3 DIAO4 U+91E3 kTang *dèu
U+8DCC DIE1 DIE2 TU2 U+8DCC kTang dhet
U+5D7D DIE2 DI4 U+5D7D kTang dhet
U+8776 DIE2 TIE1 U+8776 kTang *tep dhep
U+8DD5 DIE2 TIE1 U+8DD5 kTang tep
U+581E DIE2 U+581E kTang dhep
U+758A DIE2 U+758A kTang *dhep
U+8FED DIE2 U+8FED kTang dhet
U+800B DIE4 U+800B kTang dhet
U+4E01 DING1 ZHENG1 U+4E01 kTang *deng deng
U+914A DING3 DING1 U+914A kTang děng
U+9802 DING3 U+9802 kTang *děng
U+9F0E DING3 ZHEN1 U+9F0E kTang *děng
U+5B9A DING4 U+5B9A kTang *dhèng
U+51AC DONG1 U+51AC kTang *dong dong
U+6771 DONG1 U+6771 kTang *dung
U+8463 DONG3 ZHONG3 U+8463 kTang dǔng
U+6D1E DONG4 TONG2 U+6D1E kTang *dhùng dhung
U+51CD DONG4 U+51CD kTang *dùng dùng
U+52D5 DONG4 U+52D5 kTang *dhǔng
U+68DF DONG4 U+68DF kTang dùng
U+6597 DOU3 DOU4 U+6597 kTang *dǒu
U+7AC7 DOU4 DU2 U+7AC7 kTang dhòu
U+8C46 DOU4 U+8C46 kTang dhòu
U+9B2D DOU4 U+9B2D kTang dòu
U+9017 DOU4 ZHU4 TOU2 QI2 U+9017 kTang dhòu
U+90FD DU1 DOU1 U+90FD kTang *do
U+6BD2 DU2 DAI4 U+6BD2 kTang dhok
U+8B80 DU2 DOU4 U+8B80 kTang *dhuk
U+7368 DU2 U+7368 kTang *dhuk
U+9EF7 DU2 U+9EF7 kTang dhuk
U+5835 DU3 U+5835 kTang dǒ
U+89A9 DU3 U+89A9 kTang dǒ
U+8CED DU3 U+8CED kTang dǒ
U+5EA6 DU4 DUO2 U+5EA6 kTang *dhò dhɑk
U+410D DU4 DUO2 ZHA4 U+410D kTang jrhà
U+5992 DU4 U+5992 kTang dò
U+59AC DU4 U+59AC kTang dò
U+675C DU4 U+675C kTang *dhǒ
U+6E21 DU4 U+6E21 kTang *dhò
U+7AEF DUAN1 U+7AEF kTang *duɑn
U+77ED DUAN3 U+77ED kTang *duɑ̌n
U+65B7 DUAN4 U+65B7 kTang *dhuɑ̌n
U+5806 DUI1 U+5806 kTang *duəi
U+78D3 DUI1 U+78D3 kTang duəi
U+7893 DUI4 DUI1 U+7893 kTang duə̀i
U+5C0D DUI4 U+5C0D kTang *duə̀i
U+6566 DUN1 DUI4 DIAO1 DUI1 TUAN2 TUN2 U+6566 kTang duəi
U+8E72 DUN1 DUN2 CUN2 ZUN1 CUN3 CUAN2 U+8E72 kTang dzhuən
U+9813 DUN4 DU2 ZHUN1 U+9813 kTang duə̀n
U+920D DUN4 U+920D kTang dhuə̀n
U+9041 DUN4 XUN2 QUN1 U+9041 kTang dhuə̀n dhuə̌n
U+5484 DUO1 U+5484 kTang duɑt duət
U+591A DUO1 U+591A kTang *dɑ
U+6387 DUO2 DUO1 U+6387 kTang duɑt
U+596A DUO2 U+596A kTang *dhuɑt dhuɑt
U+3650 DUO3 U+3650 kTang njiuɛn
U+6735 DUO3 U+6735 kTang duɑ̌
U+58AE DUO4 HUI1 U+58AE kTang dhuɑ̌
娿U+5A3F E1 U+5A3F kTang qɑ
U+54E6 E2 O2 O4 U+54E6 kTang ngɑ
U+4FC4 E2 U+4FC4 kTang ngɑ
U+5A25 E2 U+5A25 kTang *ngɑ
U+5CE8 E2 U+5CE8 kTang *ngɑ
U+8A1B E2 U+8A1B kTang nguɑ
U+984D E2 U+984D kTang ngk
U+9D5D E2 U+9D5D kTang ngɑ
U+86FE E2 YI3 U+86FE kTang *ngɑ
U+3529 E4 U+3529 kTang qop
崿U+5D3F E4 U+5D3F kTang ngɑk
U+843C E4 U+843C kTang ngɑk
U+9102 E4 U+9102 kTang ngɑk
U+9354 E4 U+9354 kTang ngɑk
U+9913 E4 U+9913 kTang ngɑ̀
U+9D9A E4 U+9D9A kTang ngɑk
U+60E1 E4 WU4 WU1 U+60E1 kTang *qɑk qò
U+6069 EN1 U+6069 kTang *qən
U+5152 ER2 ER5 U+5152 kTang *njiɛ njiɛ
U+800C ER2 NENG2 U+800C kTang *njiə
U+8033 ER3 RENG2 U+8033 kTang *njiə̌
U+723E ER3 U+723E kTang *njiɛ̌ njiɛ̌
U+990C ER3 U+990C kTang njiə̀
U+4E8C ER4 U+4E8C kTang *njì njì
U+767C FA1 FA4 BO1 U+767C kTang *bit
U+4E4F FA2 U+4E4F kTang bhip
U+4F10 FA2 U+4F10 kTang *bhit bhit
U+7F70 FA2 U+7F70 kTang *bhɛ̌i bhit
U+6CD5 FA3 U+6CD5 kTang *bip
U+9AEE FA4 FA3 U+9AEE kTang *bit
U+5E06 FAN1 U+5E06 kTang *bhim
U+5E61 FAN1 U+5E61 kTang pin
U+65DB FAN1 U+65DB kTang pin
U+7FFB FAN1 U+7FFB kTang *pin
U+98DC FAN1 U+98DC kTang *pin
U+8543 FAN2 FAN1 BO2 PI2 BO1 U+8543 kTang bin
U+85E9 FAN2 FAN1 U+85E9 kTang bhin
U+7E41 FAN2 PO2 PAN2 U+7E41 kTang *bhin
U+51E1 FAN2 U+51E1 kTang bhim
U+7169 FAN2 U+7169 kTang *bhin
U+53CD FAN3 FAN1 U+53CD kTang *bǐn
U+8FD4 FAN3 U+8FD4 kTang *bǐn
U+6CDB FAN4 FAN2 FENG3 FA2 U+6CDB kTang *pìm
U+6C4E FAN4 FENG3 U+6C4E kTang *pìm
U+68B5 FAN4 U+68B5 kTang bhìm
U+72AF FAN4 U+72AF kTang bhǐm
U+8303 FAN4 U+8303 kTang bhǐm
U+98EF FAN4 U+98EF kTang bhìn bhǐn
U+574A FANG1 FANG2 U+574A kTang biɑng
U+65B9 FANG1 FENG1 PANG2 WANG3 U+65B9 kTang *biɑng
U+82B3 FANG1 U+82B3 kTang *piɑng
U+59A8 FANG2 FANG1 U+59A8 kTang piɑng piɑ̀ng
U+623F FANG2 PANG2 U+623F kTang *bhiɑng
U+9632 FANG2 U+9632 kTang *bhiɑng
U+822B FANG3 U+822B kTang biɑ̀ng
U+8A2A FANG3 U+8A2A kTang *piɑ̀ng
U+9AE3 FANG3 U+9AE3 kTang piɑ̌ng
U+653E FANG4 FANG3 U+653E kTang *biɑ̀ng
U+83F2 FEI1 FEI3 FEI4 U+83F2 kTang piəi piə̌i
U+975E FEI1 FEI3 U+975E kTang *biəi
U+5983 FEI1 PEI4 U+5983 kTang *piəi
U+6249 FEI1 U+6249 kTang *biəi
U+7DCB FEI1 U+7DCB kTang biəi
U+970F FEI1 U+970F kTang piəi
U+98DB FEI1 U+98DB kTang *biəi
U+9A11 FEI1 U+9A11 kTang biəi
U+80A5 FEI2 BI3 U+80A5 kTang *bhiəi
U+8153 FEI2 U+8153 kTang bhiəi
U+532A FEI3 FEI1 U+532A kTang piə̌i
U+7BDA FEI3 U+7BDA kTang biəi
U+7FE1 FEI3 U+7FE1 kTang *bhiə̀i
U+8CBB FEI4 BI4 U+8CBB kTang piə̀i
U+6CB8 FEI4 FU2 U+6CB8 kTang piə̀i
U+80BA FEI4 PEI4 U+80BA kTang pìi
U+5420 FEI4 U+5420 kTang bhìi
U+5EE2 FEI4 U+5EE2 kTang *bìi
U+72D2 FEI4 U+72D2 kTang bhiə̀i
U+82AC FEN1 FEN2 U+82AC kTang piən
U+5206 FEN1 FEN4 U+5206 kTang *biən bhiə̀n
U+6C1B FEN1 U+6C1B kTang piən
U+7D1B FEN1 U+7D1B kTang *piən
U+711A FEN2 FEN4 U+711A kTang bhiən
U+6C7E FEN2 PEN2 FEN1 U+6C7E kTang bhiən
U+58B3 FEN2 U+58B3 kTang *bhiən
U+7C89 FEN3 U+7C89 kTang *biə̌n
U+596E FEN4 U+596E kTang biə̀n
忿U+5FFF FEN4 U+5FFF kTang piə̀n piə̌n
U+61A4 FEN4 U+61A4 kTang bhiə̌n
U+7CDE FEN4 U+7CDE kTang biə̀n
U+98A8 FENG1 FENG3 FENG4 U+98A8 kTang *biung
U+8451 FENG1 FENG4 U+8451 kTang biong
U+5C01 FENG1 U+5C01 kTang biong
U+5CF0 FENG1 U+5CF0 kTang *piong
U+6953 FENG1 U+6953 kTang *biung
U+7043 FENG1 U+7043 kTang piung
U+70FD FENG1 U+70FD kTang *piong
U+8702 FENG1 U+8702 kTang biong
U+8C50 FENG1 U+8C50 kTang *piung
U+92D2 FENG1 U+92D2 kTang piong
U+7E2B FENG2 FENG4 U+7E2B kTang bhiong
U+9022 FENG2 PANG2 PENG2 U+9022 kTang *bhiong
U+99AE FENG2 PING2 U+99AE kTang bhiung
U+8AF7 FENG3 FENG1 FENG4 U+8AF7 kTang biùng
U+4FF8 FENG4 U+4FF8 kTang *bhiòng
U+5949 FENG4 U+5949 kTang *bhiǒng
U+9CF3 FENG4 U+9CF3 kTang *bhiùng
U+4F5B FO2 FU2 U+4F5B kTang bhiət
U+5426 FOU3 PI3 U+5426 kTang biǒu
U+592B FU1 FU2 U+592B kTang *bio bhio
U+6577 FU1 U+6577 kTang pio
U+819A FU1 U+819A kTang *bio
U+911C FU1 U+911C kTang pio
U+62C2 FU2 BI4 U+62C2 kTang *piət
U+9AF4 FU2 FEI4 U+9AF4 kTang piət
U+7F58 FU2 FU1 U+7F58 kTang bhiou
U+670D FU2 FU4 BI4 U+670D kTang *bhiuk
U+798F FU2 FU4 U+798F kTang biuk
U+6276 FU2 PU2 U+6276 kTang *bhio
U+82FB FU2 PU2 U+82FB kTang bhio
U+4F0F FU2 U+4F0F kTang *bhiuk bhiuk
U+5E45 FU2 U+5E45 kTang biuk
U+6D6E FU2 U+6D6E kTang *bhiou
U+7B26 FU2 U+7B26 kTang bhio
U+7E1B FU2 U+7E1B kTang *bhiɑk
U+8299 FU2 U+8299 kTang *bhio
U+8709 FU2 U+8709 kTang bhiou
U+8760 FU2 U+8760 kTang biuk
U+9CE7 FU2 U+9CE7 kTang bhio
U+64AB FU3 HU1 U+64AB kTang *piǒ
U+4FDB FU3 MIAN3 U+4FDB kTang *biǒ biǒ myɛ̌n
U+812F FU3 PU2 U+812F kTang biǒ
U+752B FU3 PU4 PU3 U+752B kTang biǒ
U+4FEF FU3 U+4FEF kTang *biǒ
U+5E9C FU3 U+5E9C kTang *biǒ
U+65A7 FU3 U+65A7 kTang biǒ
U+8150 FU3 U+8150 kTang *bhiǒ
U+8F14 FU3 U+8F14 kTang *bhiǒ
U+91DC FU3 U+91DC kTang bhiǒ
U+5FA9 FU4 FOU4 U+5FA9 kTang *bhiuk bhiòu
U+5085 FU4 FU1 U+5085 kTang biò
U+7236 FU4 FU3 U+7236 kTang *bhiǒ
U+9644 FU4 POU3 BU4 FU1 U+9644 kTang *bhiò
U+4ED8 FU4 U+4ED8 kTang biò
U+5A66 FU4 U+5A66 kTang *bhiǒu
U+5BCC FU4 U+5BCC kTang *biòu
U+8179 FU4 U+8179 kTang *biuk
U+876E FU4 U+876E kTang piuk
U+8907 FU4 U+8907 kTang *bhiòu
U+8986 FU4 U+8986 kTang *piòu bhiuk
U+8CA0 FU4 U+8CA0 kTang *bhiou
U+8CE6 FU4 U+8CE6 kTang *biò biò
U+8D74 FU4 U+8D74 kTang *pio
U+961C FU4 U+961C kTang bhiǒu
U+5793 GAI1 U+5793 kTang gəi
U+6539 GAI3 U+6539 kTang *gə̌i
U+84CB GAI4 GE3 HE2 U+84CB kTang *gɑ̀i
U+69E9 GAI4 U+69E9 kTang gə̀i
U+69EA GAI4 U+69EA kTang gə̀i
U+6746 GAN1 GAN3 U+6746 kTang *gɑn
竿U+7AFF GAN1 GAN4 GAN3 U+7AFF kTang *gɑn
U+5E72 GAN1 GAN4 HAN2 U+5E72 kTang *gɑn gɑn
U+4E7E GAN1 QIAN2 U+4E7E kTang *ghyɛn ghyɛn gɑn
U+7518 GAN1 U+7518 kTang *gɑm
U+809D GAN1 U+809D kTang *gɑn
U+611F GAN3 U+611F kTang *gǒm
U+6562 GAN3 U+6562 kTang *gɑ̌m
U+69A6 GAN4 GAN1 U+69A6 kTang gɑ̀n
U+5E79 GAN4 HAN2 U+5E79 kTang gɑ̀n
U+65F0 GAN4 HAN4 U+65F0 kTang gɑ̀n
U+525B GANG1 U+525B kTang gɑng
U+5CA1 GANG1 U+5CA1 kTang gɑng
U+7DB1 GANG1 U+7DB1 kTang gɑng
U+818F GAO1 GAO4 U+818F kTang gɑu gɑ̀u
U+9AD8 GAO1 GAO4 U+9AD8 kTang *gɑu
U+768B GAO1 GU1 HAO2 U+768B kTang gɑu
U+69C1 GAO3 KAO4 GAO1 U+69C1 kTang gɑ̌u
U+6772 GAO3 U+6772 kTang gɑ̌u
U+7E1E GAO3 U+7E1E kTang gɑ̀u gɑ̌u
U+85C1 GAO3 U+85C1 kTang gɑ̌u
U+544A GAO4 U+544A kTang *gɑ̀u
U+8AA5 GAO4 U+8AA5 kTang *gɑ̀u
U+90DC GAO4 U+90DC kTang gɑ̀u
U+5272 GE1 U+5272 kTang *gɑt
U+54E5 GE1 U+54E5 kTang gɑ
U+6208 GE1 U+6208 kTang *guɑ
U+6B4C GE1 U+6B4C kTang *gɑ
U+683C GE2 GE1 U+683C kTang gk
U+845B GE2 GE3 U+845B kTang gɑt
U+9694 GE2 RONG3 JI1 U+9694 kTang *gɛk
U+8F35 GE2 U+8F35 kTang gɑt
U+95A3 GE2 U+95A3 kTang *gɑk
U+9ABC GE2 U+9ABC kTang gk
U+8238 GE3 U+8238 kTang gɑ̌
U+7B87 GE4 GE3 U+7B87 kTang gɑ̀
U+5404 GE4 U+5404 kTang *gɑk
U+7D66 GEI3 JI3 XIA2 U+7D66 kTang gyip
U+6839 GEN1 U+6839 kTang *gən
U+7DEA GENG1 GENG4 U+7DEA kTang gə̀ng
U+7A09 GENG1 JING1 U+7A09 kTang gng
U+7FB9 GENG1 LANG2 U+7FB9 kTang gng
U+5E9A GENG1 U+5E9A kTang gng
U+8015 GENG1 U+8015 kTang *gɛng
U+6897 GENG3 U+6897 kTang ǧng
U+803F GENG3 U+803F kTang *gɛ̌ng
U+9BC1 GENG3 U+9BC1 kTang ǧng
U+66F4 GENG4 GENG1 U+66F4 kTang *gng g̀ng
U+4F9B GONG1 GONG4 U+4F9B kTang *giong giong
U+516C GONG1 U+516C kTang *gung gung
U+529F GONG1 U+529F kTang *gung
U+5BAE GONG1 U+5BAE kTang *giung
U+5DE5 GONG1 U+5DE5 kTang gung
U+5F13 GONG1 U+5F13 kTang *giung
U+606D GONG1 U+606D kTang giung
U+653B GONG1 U+653B kTang gong gung
U+8EAC GONG1 U+8EAC kTang giung
U+62F1 GONG3 U+62F1 kTang *giǒng
U+5171 GONG4 GONG1 U+5171 kTang *ghiòng ghiòng
U+8CA2 GONG4 U+8CA2 kTang *gùng
U+6E9D GOU1 GANG3 KOU4 U+6E9D kTang gou
U+9264 GOU1 GOU4 QU2 U+9264 kTang gou
U+7DF1 GOU1 U+7DF1 kTang gou
U+97DD GOU1 U+97DD kTang gou kou
U+72D7 GOU3 U+72D7 kTang gǒu
U+7B31 GOU3 U+7B31 kTang gǒu
U+57A2 GOU4 U+57A2 kTang gǒu
U+69CB GOU4 U+69CB kTang gòu
U+96CA GOU4 U+96CA kTang gòu
U+4F30 GU1 GU3 GU4 U+4F30 kTang gǒ
U+6CBD GU1 GU3 U+6CBD kTang *go gò
U+86C4 GU1 GU3 U+86C4 kTang go
U+59D1 GU1 U+59D1 kTang *go
U+5B64 GU1 U+5B64 kTang *go
U+7F5B GU1 U+7F5B kTang go
U+83F0 GU1 U+83F0 kTang go
U+8F9C GU1 U+8F9C kTang go
U+9164 GU1 U+9164 kTang *go gò hǒ
U+9D23 GU1 U+9D23 kTang go
U+9DBB GU2 HU2 GU3 U+9DBB kTang huət
U+9AA8 GU3 GU1 GU2 U+9AA8 kTang *guət
U+53E4 GU3 U+53E4 kTang *gǒ
U+7F5F GU3 U+7F5F kTang gǒ
U+80A1 GU3 U+80A1 kTang gǒ
U+9F14 GU3 U+9F14 kTang *gǒ
U+6C69 GU3 YU4 HU2 U+6C69 kTang guət
U+8C37 GU3 YU4 LU4 U+8C37 kTang *guk iok
U+6545 GU4 GU3 U+6545 kTang *gò
U+688F GU4 JUE2 U+688F kTang gok
U+56FA GU4 U+56FA kTang *gò
U+9867 GU4 U+9867 kTang *gò
U+8052 GUA1 GUO1 U+8052 kTang guɑt
U+522E GUA1 U+522E kTang gut
U+74DC GUA1 U+74DC kTang *gua
U+9A27 GUA1 U+9A27 kTang gua guɛi
U+5BE1 GUA3 U+5BE1 kTang guǎ
U+6302 GUA4 U+6302 kTang *guɛi
U+639B GUA4 U+639B kTang *guɛ̀i
U+4E56 GUAI1 U+4E56 kTang gui
U+602A GUAI4 U+602A kTang *gùi
U+839E GUAN1 GUAN3 WAN3 U+839E kTang guɑn huɑn
U+51A0 GUAN1 GUAN4 U+51A0 kTang guɑn guɑ̀n
U+68FA GUAN1 GUAN4 U+68FA kTang guɑn
U+89C0 GUAN1 GUAN4 U+89C0 kTang *guɑn guɑ̀n
U+5B98 GUAN1 U+5B98 kTang *guɑn
U+95DC GUAN1 U+95DC kTang *guan
U+7BA1 GUAN3 U+7BA1 kTang *guɑ̌n
U+9928 GUAN3 U+9928 kTang *guɑ̀n
U+704C GUAN4 HUAN4 U+704C kTang guɑ̀n
U+4E31 GUAN4 U+4E31 kTang guàn
U+6163 GUAN4 U+6163 kTang guɑ̀n
U+8CAB GUAN4 WAN1 U+8CAB kTang guɑ̀n
U+5149 GUANG1 U+5149 kTang *guɑng guɑng
U+5EE3 GUANG3 U+5EE3 kTang *guɑ̌ng
U+9F9C GUI1 JUN1 QIU1 U+9F9C kTang giou gyui
U+898F GUI1 KUI1 XU4 GUI4 U+898F kTang giuɛ
U+6B78 GUI1 KUI4 U+6B78 kTang *giuəi
U+572D GUI1 U+572D kTang *guei
U+73EA GUI1 U+73EA kTang guei
U+74CC GUI1 U+74CC kTang guəi
U+95A8 GUI1 U+95A8 kTang *guei
U+8ECC GUI3 U+8ECC kTang gyuǐ
U+9B3C GUI3 U+9B3C kTang *giuə̌i
U+6842 GUI4 U+6842 kTang *guèi
U+8CB4 GUI4 U+8CB4 kTang *giuə̀i
U+8DEA GUI4 U+8DEA kTang ghyuɛ̌
U+6EFE GUN3 U+6EFE kTang guən
U+886E GUN3 U+886E kTang guə̌n
U+889E GUN3 U+889E kTang guə̌n
U+90ED GUO1 GUO2 U+90ED kTang *guɑk
U+570B GUO2 U+570B kTang *guək
U+8662 GUO2 U+8662 kTang guk
U+679C GUO3 KE4 LUO3 WO3 U+679C kTang *guɑ̌
U+88F9 GUO3 U+88F9 kTang guɑ̌
U+904E GUO4 GUO5 GUO1 HUO4 U+904E kTang *guɑ guɑ̀
U+548D HAI1 U+548D kTang xəi
U+5B69 HAI2 U+5B69 kTang həi
U+6D77 HAI3 U+6D77 kTang *xə̌i
U+91A2 HAI3 U+91A2 kTang ̌i
U+5BB3 HAI4 HE2 U+5BB3 kTang *hɑ̀i
U+4EA5 HAI4 U+4EA5 kTang həì
U+99ED HAI4 U+99ED kTang h̀i
U+9163 HAN1 HAN4 U+9163 kTang *hɑm
U+6B5B HAN1 LIAN3 LIAN4 U+6B5B kTang liɛ̀m liɛ̌m
U+61A8 HAN1 U+61A8 kTang kyɛ̀i
U+6DB5 HAN2 HAN4 U+6DB5 kTang *hom
U+90AF HAN2 HAN4 U+90AF kTang hɑn
U+51FD HAN2 U+51FD kTang hm
U+542B HAN2 U+542B kTang *hom
U+5BD2 HAN2 U+5BD2 kTang *hɑn
U+9097 HAN2 U+9097 kTang ghiong
U+97D3 HAN2 U+97D3 kTang *hɑn
U+6C57 HAN4 HAN2 GAN1 U+6C57 kTang *hɑ̀n hɑn
U+6F22 HAN4 TAN1 U+6F22 kTang *xɑ̀n
U+64BC HAN4 U+64BC kTang hǒm
U+701A HAN4 U+701A kTang hɑ̀n
U+7FF0 HAN4 U+7FF0 kTang hɑ̀n
U+83E1 HAN4 U+83E1 kTang hǒm
U+9837 HAN4 U+9837 kTang hòm hǒm
U+980F HANG2 GANG1 HANG4 U+980F kTang hɑng
U+822A HANG2 U+822A kTang hɑng
U+84BF HAO1 GAO3 U+84BF kTang *hɑu
U+58D5 HAO2 U+58D5 kTang hɑu
U+6BEB HAO2 U+6BEB kTang hɑu
U+6FE0 HAO2 U+6FE0 kTang hɑu
U+8C6A HAO2 U+8C6A kTang hɑu
U+597D HAO3 HAO4 U+597D kTang *xɑ̀u *xɑ̌u
U+93AC HAO4 GAO3 U+93AC kTang hɑ̌u
U+6D69 HAO4 GE2 GAO3 U+6D69 kTang *hɑ̌u
U+865F HAO4 HAO2 U+865F kTang *hɑu hɑ̀u
U+7693 HAO4 HUI1 U+7693 kTang hɑ̌u
U+8017 HAO4 MAO2 MAO4 U+8017 kTang xɑ̀u
U+660A HAO4 U+660A kTang *hɑ̌u
U+9865 HAO4 U+9865 kTang *hɑ̌u
U+559D HE1 HE4 U+559D kTang xɑt
U+5475 HE1 U+5475 kTang xɑ
U+7D07 HE2 GE1 JIE2 U+7D07 kTang huət
U+95D4 HE2 GE2 U+95D4 kTang *hɑp
U+5408 HE2 GE3 U+5408 kTang *hop
U+6DB8 HE2 HAO4 U+6DB8 kTang hɑk
U+8377 HE2 HE4 KE1 HE1 U+8377 kTang hɑ hɑ̌
U+4F55 HE2 HE4 U+4F55 kTang *hɑ hɑ
U+8910 HE2 HE4 U+8910 kTang hɑt
U+548C HE2 HUO4 HUO2 HE4 U+548C kTang *huɑ huɑ̀
U+76CD HE2 KE3 U+76CD kTang hɑp
U+7FEE HE2 LI4 U+7FEE kTang hɛk
U+52BE HE2 U+52BE kTang hək
U+66F7 HE2 U+66F7 kTang hɑt
U+6CB3 HE2 U+6CB3 kTang *ha
U+79BE HE2 U+79BE kTang huɑ
U+58D1 HE4 HUO4 U+58D1 kTang *xɑk
U+8CC0 HE4 U+8CC0 kTang hɑ̀
U+9DB4 HE4 U+9DB4 kTang *hɑk
U+8D6B HE4 XI4 SHI4 U+8D6B kTang xk
U+9ED1 HEI1 HE4 U+9ED1 kTang *xək
U+75D5 HEN2 GEN4 U+75D5 kTang *hən
U+6068 HEN4 U+6068 kTang *hə̀n
U+6841 HENG2 HANG2 HANG4 U+6841 kTang hɑ̀ng
U+6A6B HENG2 HENG4 U+6A6B kTang *hung guɑ̀ng
U+59EE HENG2 U+59EE kTang *həng
U+6046 HENG2 U+6046 kTang *həng
U+8861 HENG2 U+8861 kTang *hng
U+8A07 HONG1 JUN4 HENG1 U+8A07 kTang xuɛng
U+8F5F HONG1 U+8F5F kTang xuəng
U+7D05 HONG2 GONG1 JIANG4 U+7D05 kTang *hung
U+9D3B HONG2 HONG4 U+9D3B kTang *hung
U+8679 HONG2 JIANG4 HONG4 GONG4 U+8679 kTang gàng gùng hung
U+5B8F HONG2 U+5B8F kTang huɛng
U+5F18 HONG2 U+5F18 kTang huəng
U+6D2A HONG2 U+6D2A kTang *hung
U+6D64 HONG2 U+6D64 kTang huɛng
U+6F92 HONG4 HONG3 GONG3 U+6F92 kTang hǔng
U+4FAF HOU2 HOU4 U+4FAF kTang *hou hou
U+7334 HOU2 U+7334 kTang hou
U+7BCC HOU2 U+7BCC kTang hou
U+543C HOU3 U+543C kTang xòu xǒu
U+9005 HOU4 GOU4 U+9005 kTang hòu
U+5019 HOU4 U+5019 kTang *hòu
U+539A HOU4 U+539A kTang hòu hǒu
U+5F8C HOU4 U+5F8C kTang *hǒu hòu
U+60DA HU1 BU1 U+60DA kTang xuət
U+4E4E HU1 HU2 U+4E4E kTang ho
U+5FFD HU1 U+5FFD kTang *xuət
U+547C HU1 XU1 U+547C kTang *xo
U+9D60 HU2 GU3 HE4 U+9D60 kTang hok
U+58FA HU2 U+58FA kTang *ho
U+5F27 HU2 U+5F27 kTang ho
U+659B HU2 U+659B kTang huk
U+6E56 HU2 U+6E56 kTang *ho
U+72D0 HU2 U+72D0 kTang *ho
U+745A HU2 U+745A kTang ho
U+80E1 HU2 U+80E1 kTang *ho
U+8774 HU2 U+8774 kTang ho
U+864E HU3 HU4 U+864E kTang *xǒ
U+7425 HU3 U+7425 kTang xǒ
U+4E92 HU4 U+4E92 kTang hò
U+6237 HU4 U+6237 kTang *hǒ
U+6248 HU4 U+6248 kTang hǒ
U+8B77 HU4 U+8B77 kTang *hò
U+9120 HU4 U+9120 kTang hǒ
U+7B0F HU4 WEN3 WU4 U+7B0F kTang xuət
U+82B1 HUA1 U+82B1 kTang *xua
U+83EF HUA2 HUA1 HUA4 U+83EF kTang *hua huà
U+8B41 HUA2 U+8B41 kTang xua
U+9A4A HUA2 U+9A4A kTang hua
U+5316 HUA4 HUA1 U+5316 kTang *xuɑ̀
U+5283 HUA4 HUA2 U+5283 kTang huɛk
U+756B HUA4 U+756B kTang *huɛ̀i huɛk
U+8A71 HUA4 U+8A71 kTang huài
U+5F8A HUAI2 HUI2 U+5F8A kTang *huəi
U+61F7 HUAI2 U+61F7 kTang *hui
U+69D0 HUAI2 U+69D0 kTang hiəi huɛi
U+6DEE HUAI2 U+6DEE kTang *hui
U+58DE HUAI4 U+58DE kTang hùi
U+61FD HUAN1 U+61FD kTang *xuɑn
U+6B61 HUAN1 U+6B61 kTang *xuɑn
U+9A69 HUAN1 U+9A69 kTang xuɑn
U+8B99 HUAN1 XUAN1 U+8B99 kTang xiun xuɑn
U+9084 HUAN2 HAI2 XUAN2 U+9084 kTang *huan
U+74B0 HUAN2 HUAN4 U+74B0 kTang *huan
U+5BF0 HUAN2 U+5BF0 kTang huan
U+6853 HUAN2 U+6853 kTang huɑn
U+9436 HUAN2 U+9436 kTang *huan
U+9B1F HUAN2 U+9B1F kTang huan
U+7DE9 HUAN3 U+7DE9 kTang huɑ̌n
U+559A HUAN4 U+559A kTang huɑ̀n
U+5BA6 HUAN4 U+5BA6 kTang *huàn
U+60A3 HUAN4 U+60A3 kTang huàn
U+63DB HUAN4 U+63DB kTang *huɑ̀n
U+7165 HUAN4 U+7165 kTang xuɑ̀n
U+8352 HUANG1 HUANG3 KANG1 U+8352 kTang *xuɑng
U+6F62 HUANG2 HUANG3 HUANG4 GUANG1 U+6F62 kTang huɑng
U+6E5F HUANG2 KUANG4 U+6E5F kTang huɑng
U+51F0 HUANG2 U+51F0 kTang *huɑng huɑng
U+714C HUANG2 U+714C kTang huɑng
U+7BC1 HUANG2 U+7BC1 kTang huɑng
U+968D HUANG2 U+968D kTang huɑng
U+9EC4 HUANG2 U+9EC4 kTang *huɑng
U+7687 HUANG2 WANG3 U+7687 kTang *huɑng
U+6033 HUANG3 U+6033 kTang xiuɑ̌ng
U+604D HUANG3 U+604D kTang xuɑ̌ng
U+5FBD HUI1 U+5FBD kTang xiuəi
U+6062 HUI1 U+6062 kTang kuəi
U+63EE HUI1 U+63EE kTang *xiuəi
U+649D HUI1 U+649D kTang xyuɛ
U+6689 HUI1 U+6689 kTang *xiuəi
U+7070 HUI1 U+7070 kTang *xuəi
U+7FEC HUI1 U+7FEC kTang xiuəi
U+8A7C HUI1 U+8A7C kTang kuə̀i
U+8C57 HUI1 U+8C57 kTang xuəi
U+8F1D HUI1 U+8F1D kTang *xiuəi
U+96B3 HUI1 U+96B3 kTang xiuɛ
U+9EBE HUI1 U+9EBE kTang *xyuɛ
U+6D04 HUI2 HUI4 U+6D04 kTang *huəi
U+56DE HUI2 U+56DE kTang *huəi
U+5EFB HUI2 U+5EFB kTang *huəi
U+8FF4 HUI2 U+8FF4 kTang *huəi
U+6094 HUI3 U+6094 kTang xuə̌i
U+6703 HUI4 KUAI4 GUI4 U+6703 kTang *huɑ̀i
U+5F57 HUI4 SUI4 U+5F57 kTang hiuɛ̀i ziuɛ̀i zui
U+7BF2 HUI4 SUI4 U+7BF2 kTang ziuɛ̀i
U+532F HUI4 U+532F kTang huə̌i
U+5349 HUI4 U+5349 kTang xiuə̀i xiuə̌i
U+60E0 HUI4 U+60E0 kTang *huèi
U+6167 HUI4 U+6167 kTang huèi
U+6666 HUI4 U+6666 kTang xuə̀i
U+8559 HUI4 U+8559 kTang huei
U+87EA HUI4 U+87EA kTang huek
U+660F HUN1 MIN3 U+660F kTang *xuən
U+5A5A HUN1 U+5A5A kTang xuən
U+95BD HUN1 U+95BD kTang xuən
U+6E3E HUN2 HUN4 GUN3 U+6E3E kTang huən huə̌n
U+9B42 HUN2 U+9B42 kTang *huən
U+6DF7 HUN4 HUN3 HUN2 GUN3 KUN1 U+6DF7 kTang huə̌n
U+8C41 HUO1 HUO4 HUA2 U+8C41 kTang xuɑt
U+6D3B HUO2 GUO1 U+6D3B kTang huɑt
U+706B HUO3 HUO1 U+706B kTang *xuɑ̌
U+85FF HUO4 HE2 U+85FF kTang xuɑk
U+970D HUO4 HE4 SUO3 U+970D kTang xuɑk
U+6FE9 HUO4 HU4 U+6FE9 kTang huɑk
U+3E0C HUO4 U+3E0C kTang hok huɑk
U+7372 HUO4 U+7372 kTang huɛk
U+798D HUO4 U+798D kTang huɑ̌
U+6216 HUO4 YU4 U+6216 kTang *huək
U+64CA JI1 JI2 JI4 XI2 U+64CA kTang *gek
U+51E0 JI1 JI3 U+51E0 kTang gyǐ
U+79A8 JI1 JI4 U+79A8 kTang giəi
U+808C JI1 JI4 U+808C kTang gyi
U+6FC0 JI1 JIAO4 JIAO1 U+6FC0 kTang *gek
U+9951 JI1 QI2 U+9951 kTang *giəi
U+7A3D JI1 QI3 U+7A3D kTang gei kěi
U+559E JI1 U+559E kTang tziək
U+57FA JI1 U+57FA kTang giə
U+59EC JI1 U+59EC kTang giə
U+5C50 JI1 U+5C50 kTang ghik
U+6A5F JI1 U+6A5F kTang *giəi
U+74A3 JI1 U+74A3 kTang giəi
U+757F JI1 U+757F kTang ghiəi
U+78EF JI1 U+78EF kTang giəi
U+7A4D JI1 U+7A4D kTang *tziɛk
U+7F87 JI1 U+7F87 kTang *gyɛ
U+7F88 JI1 U+7F88 kTang *gyɛ
U+8B4F JI1 U+8B4F kTang giəi
U+8DE1 JI1 U+8DE1 kTang *tziɛk
U+8E8B JI1 U+8E8B kTang tzei
U+8FF9 JI1 U+8FF9 kTang *tziɛk
U+96DE JI1 U+96DE kTang *gei
U+97BF JI1 U+97BF kTang giəi
U+98E2 JI1 U+98E2 kTang *gyi giəi
U+9DC4 JI1 U+9DC4 kTang *gei
U+5D47 JI1 XI2 U+5D47 kTang hei
U+7C4D JI2 JIE4 U+7C4D kTang dzhiɛk
U+537D JI2 U+537D kTang *tziək
U+53CA JI2 U+53CA kTang *ghyip
U+5409 JI2 U+5409 kTang git
U+5C8C JI2 U+5C8C kTang ngyip
U+6025 JI2 U+6025 kTang *gyip
U+6222 JI2 U+6222 kTang jrip
U+68D8 JI2 U+68D8 kTang *giək
U+696B JI2 U+696B kTang tziɛp
U+6975 JI2 U+6975 kTang *ghiək
U+6A9D JI2 U+6A9D kTang tziɛp
U+6C72 JI2 U+6C72 kTang *gyip
U+75BE JI2 U+75BE kTang *dzhit
U+96C6 JI2 U+96C6 kTang *dzhip
U+9DBA JI2 U+9DBA kTang tzek
U+5E7E JI3 JI1 U+5E7E kTang *giə̌i giəi
U+87E3 JI3 QI2 U+87E3 kTang giə̌i
U+5DF1 JI3 U+5DF1 kTang giə̌
U+621F JI3 U+621F kTang gik
U+638E JI3 U+638E kTang gyiɛ̌
U+6FDF JI4 JI3 QI2 U+6FDF kTang tzèi
U+7D00 JI4 JI3 U+7D00 kTang giə̌
U+9AFB JI4 JIE2 U+9AFB kTang gèi
U+5180 JI4 U+5180 kTang gyì
U+5993 JI4 U+5993 kTang ghyɛ̌
U+5B63 JI4 U+5B63 kTang gì
U+5BC2 JI4 U+5BC2 kTang *dzhek
U+5BC4 JI4 U+5BC4 kTang *gyɛ̀
U+5FCC JI4 U+5FCC kTang ghiə̀
U+60B8 JI4 U+60B8 kTang ghuì
U+66A8 JI4 U+66A8 kTang gyì
U+6D0E JI4 U+6D0E kTang ghyì
U+7E7C JI4 U+7E7C kTang *gèi
U+82B0 JI4 U+82B0 kTang ghyiɛ̀
U+830D JI4 U+830D kTang gǒu
U+858A JI4 U+858A kTang gèi
U+89AC JI4 U+89AC kTang gyì
U+8A08 JI4 U+8A08 kTang *gèi
U+8A18 JI4 U+8A18 kTang giə̀
U+969B JI4 U+969B kTang *tziɛ̀i
U+973D JI4 U+973D kTang *tzèi
U+9A65 JI4 U+9A65 kTang gyì
U+65E3 JI4 XI4 U+65E3 kTang *giə̀i
U+7A37 JI4 ZE4 U+7A37 kTang tziək
U+796D JI4 ZHAI4 U+796D kTang *tziɛ̀i
U+593E JIA1 JIA2 U+593E kTang *gp
U+4F73 JIA1 JIA5 U+4F73 kTang *gɛi gɛi
U+5BB6 JIA1 JIE5 GU1 U+5BB6 kTang *ga
U+52A0 JIA1 U+52A0 kTang ga
U+5609 JIA1 U+5609 kTang ga
U+7B33 JIA1 U+7B33 kTang *ga
U+9D10 JIA1 U+9D10 kTang ga
U+846D JIA1 XIA2 U+846D kTang ga
U+8FE6 JIA1 XIE4 U+8FE6 kTang ga
U+88B7 JIA2 JIE2 U+88B7 kTang gp
U+621B JIA2 U+621B kTang gat
U+86FA JIA2 U+86FA kTang gep
U+9830 JIA2 U+9830 kTang gep
U+8CC8 JIA3 JIA4 GU3 U+8CC8 kTang *gǎ
U+5047 JIA3 JIA4 XIA2 U+5047 kTang gǎ
U+7532 JIA3 U+7532 kTang *gap
U+99D5 JIA4 JIA1 U+99D5 kTang *gà
U+50F9 JIA4 JIE5 U+50F9 kTang gà
U+5AC1 JIA4 U+5AC1 kTang *gà
U+714E JIAN1 JIAN3 JIAN4 U+714E kTang tziɛn
U+9593 JIAN1 JIAN4 JIAN3 U+9593 kTang *gɛn
U+76E3 JIAN1 JIAN4 KAN4 U+76E3 kTang gam gàm
U+517C JIAN1 U+517C kTang *gem gem
U+5805 JIAN1 U+5805 kTang *gen
U+59E6 JIAN1 U+59E6 kTang gan
U+6BB2 JIAN1 U+6BB2 kTang tziɛm
U+724B JIAN1 U+724B kTang tzen
U+7B8B JIAN1 U+7B8B kTang tzen
U+7DD8 JIAN1 U+7DD8 kTang gm
U+8271 JIAN1 U+8271 kTang *gɛn
U+84B9 JIAN1 U+84B9 kTang gem
U+97C0 JIAN1 U+97C0 kTang tzen
U+80A9 JIAN1 XIAN2 U+80A9 kTang gen
U+8E47 JIAN3 QIAN1 U+8E47 kTang kǐn
U+5109 JIAN3 U+5109 kTang ghyɛ̌m
U+526A JIAN3 U+526A kTang *tziɛ̌n
U+63C0 JIAN3 U+63C0 kTang gɛ̌n
U+6AA2 JIAN3 U+6AA2 kTang gyɛ̌m
U+6E1B JIAN3 U+6E1B kTang ǧm
U+7C21 JIAN3 U+7C21 kTang gɛ̌n
U+7E6D JIAN3 U+7E6D kTang gěn
U+7FE6 JIAN3 U+7FE6 kTang *tziɛ̌n
U+6F38 JIAN4 CHAN2 JIAN1 QIAN2 U+6F38 kTang *dzhiɛ̌m
U+6FFA JIAN4 JIAN1 ZAN4 U+6FFA kTang tziɛ̀n
U+6ABB JIAN4 KAN3 XIAN3 U+6ABB kTang hǎm
U+5065 JIAN4 U+5065 kTang *ghìn
U+528D JIAN4 U+528D kTang *gi(u)̀m
U+5292 JIAN4 U+5292 kTang *gi(u)̀m
U+5EFA JIAN4 U+5EFA kTang *gìn
U+6F97 JIAN4 U+6F97 kTang *gɑ̀n
U+78F5 JIAN4 U+78F5 kTang *gàn
U+7BAD JIAN4 U+7BAD kTang *tziɛ̀n
U+85A6 JIAN4 U+85A6 kTang *tzèn
U+8AEB JIAN4 U+8AEB kTang gàn
U+8CE4 JIAN4 U+8CE4 kTang *dzhiɛ̀n
U+8E10 JIAN4 U+8E10 kTang dzhiɛ̌n
U+991E JIAN4 U+991E kTang dzhiɛ̀n dzhiɛ̌n
U+898B JIAN4 XIAN4 U+898B kTang *gèn
U+5C07 JIANG1 JIANG4 QIANG1 U+5C07 kTang *tziɑng *tziɑ̀ng t
漿U+6F3F JIANG1 JIANG4 U+6F3F kTang *tziɑng
U+7586 JIANG1 QIANG2 JIANG4 U+7586 kTang giɑng
U+50F5 JIANG1 U+50F5 kTang giɑng
U+6C5F JIANG1 U+6C5F kTang *gang
U+87BF JIANG1 U+87BF kTang tziɑng
U+97C1 JIANG1 U+97C1 kTang giɑng
U+69F3 JIANG3 JIANG1 U+69F3 kTang tziɑ̌ng
U+8B1B JIANG3 U+8B1B kTang gǎng
U+5320 JIANG4 U+5320 kTang dzhiɑ̀ng
U+7D73 JIANG4 U+7D73 kTang gàng
U+91AC JIANG4 U+91AC kTang tziɑ̀ng
U+964D JIANG4 XIANG2 XIANG4 U+964D kTang gàng hang
U+6F86 JIAO1 AO4 NAO4 U+6F86 kTang keu
U+81A0 JIAO1 JIAO3 U+81A0 kTang gau
U+8549 JIAO1 QIAO2 QIAO1 U+8549 kTang tziɛu
U+7126 JIAO1 QIAO2 U+7126 kTang tziɛu
U+4EA4 JIAO1 U+4EA4 kTang *gau gau
U+5B0C JIAO1 U+5B0C kTang *gyɛu
U+6912 JIAO1 U+6912 kTang tziɛu
U+86DF JIAO1 U+86DF kTang *gau
U+90CA JIAO1 U+90CA kTang *gau
U+9D41 JIAO1 U+9D41 kTang gau
U+9A55 JIAO1 XIAO1 JU1 QIAO2 U+9A55 kTang *gyɛu
U+56BC JIAO2 JUE2 JIAO4 U+56BC kTang dzhiɑk
U+77EF JIAO3 JIAO1 U+77EF kTang gyɛ̌u
U+6E6B JIAO3 JIU4 JIU1 QIU1 QIU4 U+6E6B kTang tsiou
U+89D2 JIAO3 JUE2 GU3 LU4 U+89D2 kTang *gak
U+811A JIAO3 JUE2 U+811A kTang giɑk
U+8173 JIAO3 JUE2 U+8173 kTang giɑk
U+652A JIAO3 U+652A kTang gǎu
U+768E JIAO3 U+768E kTang *gěu
U+72E1 JIAO3 XIAO4 U+72E1 kTang gǎu
U+7E73 JIAO3 ZHUO2 JIAO4 HE2 U+7E73 kTang jiɑk
U+6559 JIAO4 JIAO1 U+6559 kTang *gau gàu
U+5FBC JIAO4 JIAO3 JIAO1 YAO1 YAO2 U+5FBC kTang gèu
U+8F03 JIAO4 JUE2 XIAO4 U+8F03 kTang gàu
U+53EB JIAO4 U+53EB kTang gèu
U+566D JIAO4 U+566D kTang gèu
U+73D3 JIAO4 U+73D3 kTang gàu
U+55DF JIE1 JUE1 U+55DF kTang *tzia
U+63A5 JIE1 U+63A5 kTang *tziɛp
U+7686 JIE1 U+7686 kTang *gi
U+8857 JIE1 U+8857 kTang gi gɛi
U+968E JIE1 U+968E kTang *gi
U+7D50 JIE2 JI4 JIE1 U+7D50 kTang *get
U+9821 JIE2 JIA2 XIE2 U+9821 kTang het
U+7BC0 JIE2 JIE1 U+7BC0 kTang *tzet
U+78A3 JIE2 KE4 YA4 U+78A3 kTang ghit ghiɛt
U+6377 JIE2 QIE4 U+6377 kTang dzhiɛp
U+5091 JIE2 U+5091 kTang ghyɛt
U+52AB JIE2 U+52AB kTang kip
U+5A55 JIE2 U+5A55 kTang tziɛp
U+622A JIE2 U+622A kTang dzhet
U+6F54 JIE2 U+6F54 kTang get
U+7AED JIE2 U+7AED kTang ghyɛt
U+7FAF JIE2 U+7FAF kTang git
U+8871 JIE2 U+8871 kTang ghyɛp gip
U+6ADB JIE2 ZHI4 U+6ADB kTang jrit
U+89E3 JIE3 JIE4 XIE4 U+89E3 kTang *gɛ̌i
U+85C9 JIE4 JI2 U+85C9 kTang dzhià
U+4ECB JIE4 U+4ECB kTang gì
U+501F JIE4 U+501F kTang *tzià
U+6212 JIE4 U+6212 kTang g̀i
U+754C JIE4 U+754C kTang g̀i
U+77DC JIN1 GUAN1 QIN2 U+77DC kTang giəng
U+7972 JIN1 JIN4 U+7972 kTang tzìm
U+91D1 JIN1 JIN4 U+91D1 kTang *gyim
U+7B4B JIN1 QIAN2 U+7B4B kTang giən
U+887F JIN1 QIN4 U+887F kTang *gyim
U+4ECA JIN1 U+4ECA kTang *gyim gyim
U+5DFE JIN1 U+5DFE kTang *gin
U+6D25 JIN1 U+6D25 kTang *tsin
U+895F JIN1 U+895F kTang *gyim
U+50C5 JIN3 JIN4 U+50C5 kTang ghìn
槿U+69FF JIN3 QIN2 U+69FF kTang giə̌n
U+9326 JIN3 U+9326 kTang *gyǐm
U+8FD1 JIN4 JI4 U+8FD1 kTang *ghiə̌n
U+7981 JIN4 JIN1 U+7981 kTang *gyìm
U+76E1 JIN4 JIN3 U+76E1 kTang *dzhǐn
U+52C1 JIN4 JING4 U+52C1 kTang giɛ̀ng
U+6D78 JIN4 QIN1 U+6D78 kTang tzìm
U+664B JIN4 U+664B kTang *tzìn
U+71FC JIN4 U+71FC kTang zìn
U+85CE JIN4 U+85CE kTang zìn
U+9032 JIN4 U+9032 kTang *tzìn
U+775B JING1 JING3 U+775B kTang tziɛng
U+7D93 JING1 JING4 U+7D93 kTang *geng
U+7CBE JING1 QING2 JING4 U+7CBE kTang *tziɛng
U+9BE8 JING1 QING2 U+9BE8 kTang *ghing
U+6D87 JING1 QING3 U+6D87 kTang geng
U+4EAC JING1 U+4EAC kTang ging
U+5162 JING1 U+5162 kTang giəng
U+65CC JING1 U+65CC kTang *tziɛng
U+6676 JING1 U+6676 kTang tziɛng
U+834A JING1 U+834A kTang *ging
U+83C1 JING1 U+83C1 kTang tziɛng
U+9A5A JING1 U+9A5A kTang *ging
U+9D84 JING1 U+9D84 kTang tziɛng
U+8396 JING1 YING1 U+8396 kTang *hɛng
U+9838 JING3 GENG3 U+9838 kTang giɛ̌ng
U+4E95 JING3 U+4E95 kTang *tsiɛ̌ng tsiɛ̌ng
U+8B66 JING3 U+8B66 kTang gǐng
U+666F JING3 YING3 U+666F kTang *gǐng *qǐng
U+811B JING4 KENG1 U+811B kTang hèng hěng
U+5F91 JING4 U+5F91 kTang *gèng
U+656C JING4 U+656C kTang *gìng
U+6DE8 JING4 U+6DE8 kTang *dzhiɛ̀ng
U+7ADF JING4 U+7ADF kTang *gìng
U+7AF6 JING4 U+7AF6 kTang *ghìng
U+9015 JING4 U+9015 kTang *gèng
U+93E1 JING4 U+93E1 kTang *gìng
U+975C JING4 U+975C kTang *dzhiɛ̌ng
U+6243 JIONG1 JIONG3 U+6243 kTang gueng
U+518F JIONG3 U+518F kTang guěng
U+8FE5 JIONG3 U+8FE5 kTang *huěng
U+7CFE JIU1 JIU3 U+7CFE kTang giə̌u
U+9CE9 JIU1 QIU2 ZHI4 U+9CE9 kTang giou
U+557E JIU1 U+557E kTang *tziou
U+6A1B JIU1 U+6A1B kTang giəu
U+4E45 JIU3 U+4E45 kTang *gioǔ gioǔ
U+4E46 JIU3 U+4E46 kTang gioǔ
U+4E5D JIU3 U+4E5D kTang *gioǔ gioǔ
U+9152 JIU3 U+9152 kTang *tziǒu
U+97ED JIU3 U+97ED kTang giǒu
U+548E JIU4 GAO1 U+548E kTang ghiǒu
U+5C31 JIU4 U+5C31 kTang *dzhiòu
U+5EC4 JIU4 U+5EC4 kTang giòu
U+6551 JIU4 U+6551 kTang *giòu
U+81FC JIU4 U+81FC kTang ghiǒu
U+8205 JIU4 U+8205 kTang ghiǒu
U+820A JIU4 U+820A kTang *ghiòu
U+9DF2 JIU4 U+9DF2 kTang dzhiòu
U+62D8 JU1 GOU1 U+62D8 kTang gio
U+5C45 JU1 JI1 U+5C45 kTang giu
U+7F5D JU1 JIE1 U+7F5D kTang tzia
U+97A0 JU1 JU2 QU1 QIONG1 U+97A0 kTang giuk
U+6CAE JU1 JU4 JIAN1 ZU3 JU3 U+6CAE kTang dzhiǔ tsiu tziù
U+88FE JU1 JU4 U+88FE kTang giu
U+99D2 JU1 JU4 U+99D2 kTang qio
U+72D9 JU1 U+72D9 kTang tsiu
U+8445 JU1 ZU1 U+8445 kTang jriu
U+63AC JU2 JU1 U+63AC kTang giuk
U+5C40 JU2 U+5C40 kTang ghiok
U+6A58 JU2 U+6A58 kTang *guit
U+83CA JU2 U+83CA kTang *giuk
U+8DFC JU2 U+8DFC kTang ghiok
U+77E9 JU3 U+77E9 kTang giǔ
U+8209 JU3 U+8209 kTang *giǔ
U+53E5 JU4 GOU1 U+53E5 kTang *giò
U+5036 JU4 JU1 U+5036 kTang *gio gio
U+62D2 JU4 JU3 U+62D2 kTang ghiǔ
U+7AB6 JU4 LOU2 U+7AB6 kTang ghiǒ
U+77BF JU4 QU2 JI2 QU1 U+77BF kTang ghio
U+41BD JU4 QU2 QUN2 U+41BD kTang kèu
U+907D JU4 QU2 U+907D kTang ghiù
U+5177 JU4 U+5177 kTang *ghiò ghiò
U+5287 JU4 U+5287 kTang *ghik
U+5DE8 JU4 U+5DE8 kTang ghiǔ
U+61FC JU4 U+61FC kTang ghiò
U+64DA JU4 U+64DA kTang *giù
U+70AC JU4 U+70AC kTang *ghiǔ
U+7C34 JU4 U+7C34 kTang ghiǒ
U+805A JU4 U+805A kTang dzhiò
U+8A4E JU4 U+8A4E kTang *ghiǔ
U+9245 JU4 U+9245 kTang ghiǔ
U+5A1F JUAN1 U+5A1F kTang *qiuɛn
U+8832 JUAN1 U+8832 kTang guen
U+942B JUAN1 U+942B kTang tziuɛn
U+9D51 JUAN1 U+9D51 kTang *guen
U+6350 JUAN1 YUAN2 U+6350 kTang iuɛn
U+6D93 JUAN1 YUAN4 XUAN4 U+6D93 kTang *guen
U+6372 JUAN3 QUAN2 U+6372 kTang *gyuɛ̌n
U+5377 JUAN4 QUAN2 U+5377 kTang *gyuɛ̌n gyuɛ̀n
U+5026 JUAN4 U+5026 kTang ghyuɛ̀n
U+7737 JUAN4 U+7737 kTang gyuɛ̀n
U+7F65 JUAN4 U+7F65 kTang guěn
U+7D79 JUAN4 XUAN4 U+7D79 kTang giuɛ̀n
U+89BA JUE2 JIAO4 U+89BA kTang *gak
U+8E76 JUE2 JUE3 GUI4 U+8E76 kTang giut
U+53A5 JUE2 U+53A5 kTang giut
U+6289 JUE2 U+6289 kTang guet
U+6398 JUE2 U+6398 kTang ghiut ghiuət
U+6877 JUE2 U+6877 kTang gak
U+73A6 JUE2 U+73A6 kTang guet
U+7D55 JUE2 U+7D55 kTang *dzhiuɛt
U+8568 JUE2 U+8568 kTang kiut
U+8A23 JUE2 U+8A23 kTang guet
U+9D03 JUE2 U+9D03 kTang guet
U+6F4F JUE2 YU4 U+6F4F kTang guet
U+541B JUN1 U+541B kTang *giuən
U+8ECD JUN1 U+8ECD kTang *giuən
U+921E JUN1 U+921E kTang guin
U+5747 JUN1 YUN4 U+5747 kTang guin
U+4FCA JUN4 U+4FCA kTang tzuìn
U+5CFB JUN4 U+5CFB kTang suìn
U+90E1 JUN4 U+90E1 kTang *ghiuə̀n
駿U+99FF JUN4 U+99FF kTang *tzuìn
U+958B KAI1 U+958B kTang *kəi
U+6137 KAI3 U+6137 kTang ̌i
U+6168 KAI3 U+6168 kTang kə̀i
U+582A KAN1 U+582A kTang *kom
U+6221 KAN1 U+6221 kTang kom
U+4F83 KAN3 U+4F83 kTang kɑn
U+574E KAN3 U+574E kTang *kǒm
U+780D KAN3 U+780D kTang kǒm
U+770B KAN4 KAN1 U+770B kTang *kɑn kɑ̀n
U+6177 KANG1 KANG3 U+6177 kTang kɑ̌ng
U+5EB7 KANG1 U+5EB7 kTang kɑng
U+4EA2 KANG4 GANG1 U+4EA2 kTang kɑ̀ng
U+6297 KANG4 KANG2 U+6297 kTang kɑ̀ng
U+8003 KAO3 U+8003 kTang kɑ̌u
U+7292 KAO4 U+7292 kTang kɑ̀u
U+75B4 KE1 E1 QIA4 U+75B4 kTang qɑ
U+82DB KE1 HE1 HE2 U+82DB kTang hɑ
U+9846 KE1 KE3 KUAN3 U+9846 kTang kuɑ̌
U+78D5 KE1 KE3 U+78D5 kTang kɑp
U+79D1 KE1 KE4 U+79D1 kTang kuɑ
U+67EF KE1 U+67EF kTang gɑ
U+73C2 KE1 U+73C2 kTang kɑ
U+7AA0 KE1 U+7AA0 kTang kuɑ
U+874C KE1 U+874C kTang kuɑ
U+8EFB KE1 U+8EFB kTang kɑ kɑ̌
U+6BBC KE2 QIAO4 U+6BBC kTang kak
U+5DB1 KE3 GE2 U+5DB1 kTang gɑt
U+6E34 KE3 HE2 JIE2 KAI4 U+6E34 kTang kɑt
U+53EF KE3 KE4 U+53EF kTang *kɑ̌
U+514B KE4 U+514B kTang kək
U+523B KE4 U+523B kTang kək
U+5BA2 KE4 U+5BA2 kTang *kk
U+61C7 KEN3 U+61C7 kTang ̌n
U+80AF KEN3 U+80AF kTang *kə̌ng
U+5751 KENG1 U+5751 kTang kng
U+93D7 KENG1 U+93D7 kTang kɛng
U+7A7A KONG1 KONG4 KONG3 U+7A7A kTang *kung kùng
U+5D06 KONG1 U+5D06 kTang kung
U+7B9C KONG1 U+7B9C kTang kung
U+5B54 KONG3 U+5B54 kTang *kǔng
U+6050 KONG3 U+6050 kTang *kiǒng
U+63A7 KONG4 QIANG1 U+63A7 kTang *kùng
U+979A KONG4 U+979A kTang kùng
U+53E3 KOU3 U+53E3 kTang *kǒu
U+9DC7 KOU4 GOU4 U+9DC7 kTang kòu xou
U+53E9 KOU4 U+53E9 kTang kǒu
U+5BC7 KOU4 U+5BC7 kTang kòu
U+6263 KOU4 U+6263 kTang *kǒu kòu
U+853B KOU4 U+853B kTang xòu
U+5233 KU1 U+5233 kTang ko
U+54ED KU1 U+54ED kTang *kuk
U+67AF KU1 U+67AF kTang *ko
U+7A9F KU1 U+7A9F kTang *kuət
U+82E6 KU3 GU3 U+82E6 kTang *kǒ
U+88B4 KU4 U+88B4 kTang kò
U+5938 KUA1 U+5938 kTang kua
U+8A87 KUA1 U+8A87 kTang *kuɑ
U+8DE8 KUA4 KU4 KUA1 KUA3 U+8DE8 kTang kuà
U+584A KUAI4 U+584A kTang kuɑ̀i
U+5FEB KUAI4 U+5FEB kTang kuài
U+81BE KUAI4 U+81BE kTang guɑ̀i
U+5BEC KUAN1 U+5BEC kTang kuɑn
U+6B3E KUAN3 XIN1 U+6B3E kTang kuɑn
U+5321 KUANG1 U+5321 kTang *kiuɑng
U+7B50 KUANG1 U+7B50 kTang kiuɑng
U+72C2 KUANG2 JUE2 U+72C2 kTang *ghiuɑng
U+8A91 KUANG2 KUANG4 U+8A91 kTang giuɑ̀ng
U+51B5 KUANG4 U+51B5 kTang *xiuɑ̀ng
U+66E0 KUANG4 U+66E0 kTang *kuɑ̀ng
U+6CC1 KUANG4 U+6CC1 kTang *xiuɑ̀ng
U+7E8A KUANG4 U+7E8A kTang kuɑ̀ng
U+7ABA KUI1 KUI3 U+7ABA kTang *kiuɛ
U+8667 KUI1 U+8667 kTang kyuɛ
U+5914 KUI2 U+5914 kTang ghyui
U+8475 KUI2 U+8475 kTang ghui
U+994B KUI4 TUI2 U+994B kTang ghyuì
U+6127 KUI4 U+6127 kTang *gyuì
U+6606 KUN1 HUN4 U+6606 kTang guən
U+5764 KUN1 U+5764 kTang *kuən
U+5D11 KUN1 U+5D11 kTang *kuən
U+95AB KUN3 U+95AB kTang kuə̌n
U+56F0 KUN4 U+56F0 kTang *kuə̀n
U+5ED3 KUO4 U+5ED3 kTang kuɑk
U+95CA KUO4 U+95CA kTang *kuɑt
U+6ADA L2 U+6ADA kTang liu
U+95AD L2 U+95AD kTang liu
U+9A62 L2 U+9A62 kTang liu
U+50C2 L3 LOU2 U+50C2 kTang liǒ
U+4FB6 L3 U+4FB6 kTang liǔ
U+5442 L3 U+5442 kTang *liǔ
U+5C62 L3 U+5C62 kTang liò
U+5C65 L3 U+5C65 kTang *lǐ
U+65C5 L3 U+65C5 kTang *liǔ
U+7E37 L3 U+7E37 kTang liǒ
U+524C LA4 LA2 U+524C kTang lɑt
U+7DA0 L4 LU4 U+7DA0 kTang *liok
U+7387 L4 SHUAI4 LE4 U+7387 kTang luì shruit
U+5F8B L4 U+5F8B kTang luit
U+616E L4 U+616E kTang liù
U+81D8 LA4 U+81D8 kTang lɑp
U+881F LA4 U+881F kTang *lɑp
U+F90E LA4 U+F928 kTang lɑng U+F936 kTang *lǒ
U+63A0 LE4 LE3 U+63A0 kTang liɑk
U+7567 LE4 U+7567 kTang liɑk
U+4F86 LAI2 LAI4 U+4F86 kTang *ləi ləi
U+840A LAI2 U+840A kTang *ləi
U+7028 LAI4 U+7028 kTang lɑ̀i
U+7C5F LAI4 U+7C5F kTang lɑ̀i
U+8CF4 LAI4 U+8CF4 kTang *lɑ̀i
U+85CD LAN2 LA5 U+85CD kTang lɑm
U+95CC LAN2 LAN4 U+95CC kTang *lɑn
U+6B04 LAN2 LIAN4 U+6B04 kTang *lɑn
U+5A6A LAN2 U+5A6A kTang lom
U+5D50 LAN2 U+5D50 kTang lom
U+6514 LAN2 U+6514 kTang *lɑn
U+703E LAN2 U+703E kTang *lɑn lɑ̀n
U+862D LAN2 U+862D kTang *lɑn
U+89BD LAN3 LAN4 U+89BD kTang lɑ̌m
U+58C8 LAN3 U+58C8 kTang lǒm
U+5B3E LAN3 U+5B3E kTang lɑ̌n
U+61F6 LAN3 U+61F6 kTang lɑ̌n
U+652C LAN3 U+652C kTang lɑ̌m
U+721B LAN4 U+721B kTang *lɑ̀n lɑ̀n
U+7E9C LAN4 U+7E9C kTang *lɑ̀m
U+72FC LANG2 LANG4 LANG3 HANG3 U+72FC kTang *lɑng
U+7405 LANG2 LANG4 U+7405 kTang lɑng
U+90DE LANG2 LANG4 U+90DE kTang *lɑng
U+7860 LANG3 LANG2 U+7860 kTang lɑng
U+6717 LANG3 U+6717 kTang lɑ̌ng
U+6D6A LANG4 LANG2 U+6D6A kTang *lɑ̀ng lɑng
U+7262 LAO2 LAO4 LOU2 U+7262 kTang lɑu
U+52DE LAO2 LAO4 U+52DE kTang *lɑu lɑ̀u
U+6F66 LAO3 LAO4 LAO2 LIAO2 LIAO3 U+6F66 kTang lɑ̀u
U+8001 LAO3 U+8001 kTang *lɑ̌u
U+5AEA LAO4 U+5AEA kTang lɑ̀u
U+634B LE4 L3 LUO1 U+634B kTang luɑt
U+52D2 LE4 LEI1 U+52D2 kTang lək
U+6A02 LE4 YUE4 YAO4 LUO4 LIAO2 U+6A02 kTang *lɑk *ngak
U+4E86 LE5 LIAO3 U+4E86 kTang *leǔ leǔ
U+96F7 LEI2 LEI4 U+96F7 kTang *luəi
U+7FB8 LEI2 LIAN2 U+7FB8 kTang liuɛ
U+7F4D LEI2 U+7F4D kTang luəi
U+58D8 LEI3 LEI4 LEI2 L4 U+58D8 kTang *luǐ
U+78CA LEI3 U+78CA kTang luəi
U+7D2F LEI4 LEI3 LEI2 L4 LIE4 U+7D2F kTang liuɛ̀ liuɛ̌
U+6DDA LEI4 LI4 U+6DDA kTang *luì
U+985E LEI4 LI4 U+985E kTang luì
U+68F1 LENG2 LENG1 LING2 LENG4 U+68F1 kTang ləng lə̀ng
U+7A1C LENG2 LENG4 LING2 U+7A1C kTang ləng
U+51B7 LENG3 U+51B7 kTang *ľng ľng
U+9A6A LI2 CHI2 U+9A6A kTang *liɛ
U+96E2 LI2 LI4 LI3 CHI1 GU3 U+96E2 kTang *liɛ
U+7483 LI2 LI5 U+7483 kTang liɛ
U+72F8 LI2 MAI2 U+72F8 kTang liə
U+4366 LI2 U+4366 kTang liɛ
U+4670 LI2 U+4670 kTang liɛ
U+527A LI2 U+527A kTang liə
U+68A8 LI2 U+68A8 kTang *li
U+68C3 LI2 U+68C3 kTang *li
U+6F13 LI2 U+6F13 kTang liɛ
U+7282 LI2 U+7282 kTang lei
U+7C6C LI2 U+7C6C kTang *liɛ
U+7E2D LI2 U+7E2D kTang liɛ
U+7F79 LI2 U+7F79 kTang liɛ
U+85DC LI2 U+85DC kTang lei
U+9E1D LI2 U+9E1D kTang liɛ
U+9ECE LI2 U+9ECE kTang lei
U+8821 LI3 LI2 LUO2 LUO3 LI4 U+8821 kTang lěi
U+674E LI3 U+674E kTang *liə̌
U+6FA7 LI3 U+6FA7 kTang lěi
U+7406 LI3 U+7406 kTang *liə̌
U+79AE LI3 U+79AE kTang *lěi
U+88CF LI3 U+88CF kTang *liə̌
U+9090 LI3 U+9090 kTang tjiɛ̌
U+91CC LI3 U+91CC kTang *liə̌
U+9BC9 LI3 U+9BC9 kTang liə̌
U+9E97 LI4 LI2 U+9E97 kTang *lèi
U+5229 LI4 U+5229 kTang *lì
U+529B LI4 U+529B kTang *liək
U+53B2 LI4 U+53B2 kTang *liɛ̀i
U+540F LI4 U+540F kTang *liə̀
U+5533 LI4 U+5533 kTang lèi
U+6144 LI4 U+6144 kTang lit
U+6817 LI4 U+6817 kTang *lit
U+6AEA LI4 U+6AEA kTang lek
U+6B77 LI4 U+6B77 kTang *lek
U+6EA7 LI4 U+6EA7 kTang lit
U+7658 LI4 U+7658 kTang liɛ̀i
U+792A LI4 U+792A kTang liɛ̀i
U+7B20 LI4 U+7B20 kTang lip
U+7C92 LI4 U+7C92 kTang lip
U+7CF2 LI4 U+7CF2 kTang liɛ̀i
U+8354 LI4 U+8354 kTang lèi liɛ̀
U+96B7 LI4 U+96B7 kTang lèi
U+9742 LI4 U+9742 kTang lek
U+7ACB LI4 WEI4 U+7ACB kTang *lip
U+6F23 LIAN2 LAN2 U+6F23 kTang liɛn
U+9023 LIAN2 LIAN3 LIAN4 LAN4 U+9023 kTang *liɛn
U+84EE LIAN2 LIAN3 U+84EE kTang *len
U+5EC9 LIAN2 U+5EC9 kTang liɛm
U+6190 LIAN2 U+6190 kTang *len
U+7C3E LIAN2 U+7C3E kTang *liɛm
U+806F LIAN2 U+806F kTang *liɛn
U+6582 LIAN3 LIAN2 LIAN4 U+6582 kTang liɛ̀m liɛ̌m
U+81C9 LIAN3 U+81C9 kTang ľm
U+6200 LIAN4 U+6200 kTang *liuɛ̀n
U+7DF4 LIAN4 U+7DF4 kTang lèn
U+934A LIAN4 U+934A kTang lèn
U+826F LIANG2 LIANG3 U+826F kTang liɑng
U+51C9 LIANG2 LIANG4 U+51C9 kTang liəng
U+6DBC LIANG2 LIANG4 U+6DBC kTang *liɑng
U+6881 LIANG2 U+6881 kTang *liɑng
U+7CB1 LIANG2 U+7CB1 kTang liɑng
U+7CE7 LIANG2 U+7CE7 kTang liɑng
U+5169 LIANG3 LIANG4 U+5169 kTang liɑ̀ng liɑ̌ng
U+9B4E LIANG3 U+9B4E kTang liɑ̌ng
U+8AD2 LIANG4 LIANG2 U+8AD2 kTang liɑ̀ng
U+91CF LIANG4 LIANG2 U+91CF kTang liɑng liɑ̀ng
U+4EAE LIANG4 U+4EAE kTang liɑ̀ng
U+64A9 LIAO1 LIAO2 LIAO4 U+64A9 kTang leu lěu
U+804A LIAO2 LIU2 U+804A kTang leu
U+5BE5 LIAO2 U+5BE5 kTang *leu
U+5BEE LIAO2 U+5BEE kTang leu
U+907C LIAO2 U+907C kTang *leu
U+98C9 LIAO2 U+98CA kTang biɛu
U+71CE LIAO3 LIAO2 LIAO4 U+71CE kTang liɛ̀u liɛ̌u
U+77AD LIAO3 LIAO4 YAO3 U+77AD kTang leu lěu
U+6599 LIAO4 LIAO2 U+6599 kTang *lèu
U+6369 LIE4 LI4 U+6369 kTang let
U+88C2 LIE4 LIE3 U+88C2 kTang *liɛt
U+5217 LIE4 U+5217 kTang liɛt
U+52A3 LIE4 U+52A3 kTang liuɛt
U+70C8 LIE4 U+70C8 kTang *liɛt
U+7375 LIE4 U+7375 kTang *liɛp
U+9B23 LIE4 U+9B23 kTang liɛp
U+6DCB LIN2 LIN4 U+6DCB kTang *lim
U+81E8 LIN2 LIN4 U+81E8 kTang *lim
U+8F54 LIN2 LIN4 U+8F54 kTang lin
U+9130 LIN2 LIN4 U+9130 kTang *lin
U+6797 LIN2 U+6797 kTang *lim
U+6F7E LIN2 U+6F7E kTang lin
U+7433 LIN2 U+7433 kTang lim
U+96A3 LIN2 U+96A3 kTang *lin
U+9C57 LIN2 U+9C57 kTang *lin
U+9E9F LIN2 U+9E9F kTang *lin
U+5EEA LIN3 BING3 LAN3 U+5EEA kTang lǐm
U+51DC LIN3 U+51DC kTang *lǐm lǐm
U+96F6 LING2 LIAN2 U+96F6 kTang *leng
U+6CE0 LING2 LING3 U+6CE0 kTang leng
U+9748 LING2 LING4 U+9748 kTang *leng
U+4F36 LING2 U+4F36 kTang leng
U+51CC LING2 U+51CC kTang *liəng
U+6DE9 LING2 U+6DE9 kTang liəng
U+73B2 LING2 U+73B2 kTang *leng
U+7FCE LING2 U+7FCE kTang leng
U+8046 LING2 U+8046 kTang leng
U+8232 LING2 U+8232 kTang leng
U+83F1 LING2 U+83F1 kTang *liəng
U+9234 LING2 U+9234 kTang leng
U+9675 LING2 U+9675 kTang *liəng
U+9D12 LING2 U+9D12 kTang leng
U+9F61 LING2 U+9F61 kTang leng
U+5DBA LING3 U+5DBA kTang *liɛ̌ng
U+9818 LING3 U+9818 kTang liɛ̌ng
U+4EE4 LING4 LING2 LING3 U+4EE4 kTang *liɛ̀ng liɛng
U+6E9C LIU1 LIU4 LIU2 U+6E9C kTang liòu
U+7559 LIU2 LIU3 LIU4 U+7559 kTang *liou
U+5289 LIU2 U+5289 kTang *liou
U+65D2 LIU2 U+65D2 kTang liou
U+69B4 LIU2 U+69B4 kTang liou
U+6D41 LIU2 U+6D41 kTang *liou
U+7409 LIU2 U+7409 kTang liou
U+98C0 LIU2 U+98C0 kTang liou
U+9A2E LIU2 U+9A2E kTang *liou
U+67F3 LIU3 U+67F3 kTang *liǒu
U+516D LIU4 LU4 U+516D kTang *liuk liuk
U+9686 LONG2 LONG1 U+9686 kTang *liung
U+9F8D LONG2 LONG3 MANG2 U+9F8D kTang *liong
U+6727 LONG2 LONG3 U+6727 kTang lung
U+7C60 LONG2 LONG3 U+7C60 kTang *lung lǔng
U+7027 LONG2 SHUANG1 U+7027 kTang shrang
U+5DC3 LONG2 U+5DC3 kTang lung lǔng
U+6AF3 LONG2 U+6AF3 kTang lung
U+74CF LONG2 U+74CF kTang *lung
U+7643 LONG2 U+7643 kTang liung
U+807E LONG2 U+807E kTang lung
U+58DF LONG3 U+58DF kTang liǒng
U+650F LONG3 U+650F kTang lǔng
U+96B4 LONG3 U+96B4 kTang *liǒng
U+48DA LOU2 L2 U+48DB kTang sit
U+6A13 LOU2 L2 U+6A13 kTang *lou
U+5A41 LOU2 U+5A41 kTang lou
U+87BB LOU2 U+87BB kTang lou
U+6F0F LOU4 LOU2 U+6F0F kTang *lòu
U+964B LOU4 U+964B kTang lòu
U+826B LU2 LU3 U+826B kTang lo
U+58DA LU2 U+58DA kTang lo
U+5EEC LU2 U+5EEC kTang *liu
U+7210 LU2 U+7210 kTang *lo
U+76E7 LU2 U+76E7 kTang *lo
U+7F4F LU2 U+7F4F kTang *lo
U+8606 LU2 U+8606 kTang *lo
U+946A LU2 U+946A kTang lo
U+9E15 LU2 U+9E15 kTang lo
U+9B6F LU3 L3 U+9B6F kTang *lǒ
鹿U+9E7F LU4 L2 U+9E7F kTang *luk
U+9678 LU4 LIU4 U+9678 kTang *liuk
U+9732 LU4 LOU4 U+9732 kTang lò
U+8DEF LU4 LUO4 U+8DEF kTang *lò
U+622E LU4 U+622E kTang *liuk
U+6E0C LU4 U+6E0C kTang liok luk
U+7849 LU4 U+7849 kTang luət
祿U+797F LU4 U+797F kTang luk
U+7C59 LU4 U+7C59 kTang liok
U+83C9 LU4 U+83C9 kTang liok
U+9DFA LU4 U+9DFA kTang lò
U+5B4C LUAN2 LIAN4 U+5B4C kTang liuɛ̌n
U+6523 LUAN2 LIAN4 U+6523 kTang liuɛn
U+5DD2 LUAN2 U+5DD2 kTang luɑn
U+6B12 LUAN2 U+6B12 kTang luɑn
U+947E LUAN2 U+947E kTang luɑn
U+9E1E LUAN2 U+9E1E kTang *luɑn
U+4E82 LUAN4 U+4E82 kTang *luɑ̀n luɑ̀n
U+7DB8 LUN2 GUAN1 U+7DB8 kTang *luin
U+502B LUN2 U+502B kTang luin
U+5D19 LUN2 U+5D19 kTang luən
U+8F2A LUN2 U+8F2A kTang *luin
U+8AD6 LUN4 LUN2 U+8AD6 kTang *luən luin luə̀n
U+7F85 LUO2 LUO1 LUO5 U+7F85 kTang *la
U+908F LUO2 LUO4 U+908F kTang lɑ̀
U+863F LUO2 U+863F kTang *lɑ
U+99F1 LUO4 JIA4 U+99F1 kTang lɑk
U+843D LUO4 LA4 LAO4 LUO1 U+843D kTang *lɑk
U+7D61 LUO4 LAO4 U+7D61 kTang lɑk
U+6D1B LUO4 U+6D1B kTang *lɑk
U+7296 LUO4 U+7296 kTang lak
U+9EBB MA2 MA1 U+9EBB kTang *ma
U+87C6 MA2 MO4 U+87C6 kTang *ma
U+746A MA3 U+746A kTang mǎ
U+99AC MA3 U+99AC kTang *mǎ
U+973E MAI2 LI2 U+973E kTang mi
U+57CB MAI2 MAN2 U+57CB kTang *mi
U+8CB7 MAI3 U+8CB7 kTang *mɛ̌i
U+8108 MAI4 MO4 U+8108 kTang mɛk
U+8CE3 MAI4 U+8CE3 kTang *mɛ̀i
U+9081 MAI4 U+9081 kTang mài
U+9EA5 MAI4 U+9EA5 kTang *mɛk
U+8B3E MAN2 MAN4 U+8B3E kTang màn
U+883B MAN2 U+883B kTang *man
滿U+6EFF MAN3 MEN4 U+6EFF kTang *mɑ̌n
U+66FC MAN4 MAN2 U+66FC kTang mìn
U+6F2B MAN4 MAN2 U+6F2B kTang *mɑn *mɑ̀n
U+5E54 MAN4 U+5E54 kTang mɑ̀n
U+6162 MAN4 U+6162 kTang màn
U+71B3 MAN4 U+71B3 kTang mɑ̀n
U+8513 MAN4 WAN4 MAN2 U+8513 kTang *mìn
U+832B MANG2 HUANG3 U+832B kTang *mɑng
U+5FD9 MANG2 U+5FD9 kTang mɑng
U+92E9 MANG2 U+92E9 kTang miɑng
U+8292 MANG2 WANG2 HUANG3 HUANG1 U+8292 kTang mɑng
U+76F3 MANG2 WANG4 U+76F3 kTang mng
U+83BD MANG3 MANG2 U+83BD kTang *mɑ̌ng
U+9AE6 MAO2 LI2 U+9AE6 kTang mɑu
U+6BDB MAO2 MAO4 U+6BDB kTang *mɑu
U+8765 MAO2 MOU2 WU2 WU4 U+8765 kTang mau
U+65C4 MAO2 U+65C4 kTang *mɑu
U+77DB MAO2 U+77DB kTang miou
U+8305 MAO2 U+8305 kTang *mau
U+82BC MAO4 MAO2 U+82BC kTang mɑ̀u
U+7441 MAO4 MEI4 U+7441 kTang mɑ̀u mə̀i
U+5192 MAO4 MOU4 MO4 U+5192 kTang mɑ̀u
U+5E3D MAO4 U+5E3D kTang *mɑ̀u
U+770A MAO4 U+770A kTang mɑ̀u
U+8004 MAO4 U+8004 kTang mɑ̀u
U+8302 MAO4 U+8302 kTang *mòu
U+8C8C MAO4 U+8C8C kTang mak màu
U+8393 MEI2 MEI4 U+8393 kTang məi
U+6CA1 MEI2 MO4 ME5 U+6CA1 kTang *mət
U+5A92 MEI2 U+5A92 kTang məi
U+5D4B MEI2 U+5D4B kTang myi
U+679A MEI2 U+679A kTang miɛ̌u
U+6885 MEI2 U+6885 kTang *məi
U+7709 MEI2 U+7709 kTang *myi
U+6BCF MEI3 MEI4 U+6BCF kTang *mə̌i
U+6E3C MEI3 U+6E3C kTang myǐ
U+7F8E MEI3 U+7F8E kTang *myǐ
U+6CAC MEI4 HUI4 U+6CAC kTang mɑt
U+59B9 MEI4 U+59B9 kTang *mə̀i
U+5A9A MEI4 U+5A9A kTang myì
U+5BD0 MEI4 U+5BD0 kTang mì
U+6627 MEI4 U+6627 kTang *mə̀i
U+9B45 MEI4 U+9B45 kTang myì
U+8882 MEI4 YI4 U+8882 kTang miɛ̀i
U+636B MEN2 U+636B kTang mən
U+9580 MEN2 U+9580 kTang *mən
U+8499 MENG2 MENG1 MENG3 MANG2 U+8499 kTang *mung
U+6726 MENG2 U+6726 kTang mung
U+6FDB MENG2 U+6FDB kTang mung
U+731B MENG3 U+731B kTang *m̌ng
U+5922 MENG4 MENG2 U+5922 kTang *mùng
U+5B5F MENG4 U+5B5F kTang *m̀ng
U+7CDC MI2 MEI2 U+7CDC kTang myɛ
U+8FF7 MI2 MEI4 MI4 U+8FF7 kTang *mei
U+7030 MI2 MI3 U+7030 kTang miɛ miɛ̌
U+5F4C MI2 U+5F4C kTang miɛ
U+737C MI2 U+737C kTang miɛ
U+7E3B MI2 U+7E3B kTang myɛ
U+9E8B MI2 U+9E8B kTang myi
U+9E9B MI2 U+9E9B kTang mei
U+9761 MI3 MI2 MA2 MEI2 MO2 U+9761 kTang myɛ̌
U+5F2D MI3 U+5F2D kTang miɛ̌
U+7C73 MI3 U+7C73 kTang měi
U+5B93 MI4 FU2 U+5B93 kTang myit
U+5BC6 MI4 U+5BC6 kTang *myit
U+6C68 MI4 U+6C68 kTang mek
U+8993 MI4 U+8993 kTang *mek
U+7720 MIAN2 MIAN3 MIN3 U+7720 kTang *men
U+68C9 MIAN2 U+68C9 kTang *miɛn
綿U+7DBF MIAN2 U+7DBF kTang *miɛn
U+7DDC MIAN2 U+7DDC kTang *miɛn
U+514D MIAN3 U+514D kTang *myɛ̌n myɛ̌n
U+5195 MIAN3 U+5195 kTang myɛ̌n
U+52C9 MIAN3 U+52C9 kTang myɛ̌n
U+7704 MIAN3 U+7704 kTang mèn měn
U+7DEC MIAN3 U+7DEC kTang miɛ̌n
U+9762 MIAN4 U+9762 kTang *miɛ̀n
U+82D7 MIAO2 U+82D7 kTang myɛu
U+9088 MIAO3 MIAO2 U+9088 kTang mak
U+7707 MIAO3 MIAO4 U+7707 kTang miɛ̌u
U+676A MIAO3 U+676A kTang miɛ̌u
U+6DFC MIAO3 U+6DFC kTang miɛ̌u
U+6E3A MIAO3 U+6E3A kTang *miɛ̌u
U+7DF2 MIAO3 U+7DF2 kTang *miɛ̌u
U+5999 MIAO4 U+5999 kTang *miɛ̀u
U+5EDF MIAO4 U+5EDF kTang *myɛ̀u
U+6EC5 MIE4 U+6EC5 kTang *miɛt
U+7DE1 MIN2 MIN3 MIAN2 HUN2 U+7DE1 kTang myin
U+5CB7 MIN2 U+5CB7 kTang myin
U+65FB MIN2 U+65FB kTang myin
U+6C11 MIN2 U+6C11 kTang min
U+73C9 MIN2 WEN2 U+73C9 kTang myin
U+9EFE MIN3 MENG2 MENG3 MIAN3 U+9EFE kTang miɛ̌n mǐn
U+6CEF MIN3 MIAN4 U+6CEF kTang mǐn
U+50F6 MIN3 U+50F6 kTang mǐn
U+615C MIN3 U+615C kTang myǐn
U+95A9 MIN3 U+95A9 kTang myin
U+6E9F MING2 MING3 MI4 U+6E9F kTang meng
U+669D MING2 MING3 U+669D kTang *mèng meng
U+9169 MING2 MING3 U+9169 kTang měng
U+51A5 MING2 U+51A5 kTang meng mèng
U+540D MING2 U+540D kTang *ming
U+660E MING2 U+660E kTang *ming
U+9298 MING2 U+9298 kTang meng
U+9CF4 MING2 U+9CF4 kTang *ming
U+547D MING4 U+547D kTang *mìng
U+6469 MO2 MA1 U+6469 kTang *mɑ
U+78E8 MO2 MO4 U+78E8 kTang *mɑ
U+5AEB MO2 U+5AEB kTang mo
U+8B28 MO2 U+8B28 kTang mò
U+62B9 MO3 MA1 MO4 U+62B9 kTang *mɑt
U+83AB MO4 MU4 U+83AB kTang *mɑk
U+58A8 MO4 U+58A8 kTang mək
U+5BDE MO4 U+5BDE kTang *mɑk
U+672B MO4 U+672B kTang mɑt
U+6F20 MO4 U+6F20 kTang *mɑk
U+79E3 MO4 U+79E3 kTang mɑt
U+7E86 MO4 U+7E86 kTang mək
U+964C MO4 U+964C kTang *mk
U+9ED8 MO4 U+9ED8 kTang *mək
U+6B7E MO4 WEN3 U+6B7E kTang mət
U+9EBD MO5 MO3 MA5 ME5 U+9EBD kTang mɑ̌
U+7E46 MOU2 JIU1 LIAO3 MIAO4 MIU4 MU4 U+7E46 kTang miəu
U+4F94 MOU2 U+4F94 kTang miou
U+7738 MOU2 U+7738 kTang miou
U+8B00 MOU2 U+8B00 kTang *miou
U+59E5 MU3 LAO3 U+59E5 kTang mǒ
U+6BCD MU3 MU2 WU3 WU2 U+6BCD kTang *mǒu
U+755D MU3 U+755D kTang mǒu
U+52DF MU4 U+52DF kTang mò
U+5893 MU4 U+5893 kTang mò
U+5E55 MU4 U+5E55 kTang *mɑk
U+5E59 MU4 U+5E59 kTang *mɑk
U+6155 MU4 U+6155 kTang mò
U+66AE MU4 U+66AE kTang *mò
U+6728 MU4 U+6728 kTang *muk
U+6C90 MU4 U+6C90 kTang muk
U+7267 MU4 U+7267 kTang *miuk
U+76EE MU4 U+76EE kTang *miuk
U+7A46 MU4 U+7A46 kTang miuk
U+82DC MU4 U+82DC kTang miuk
U+5973 N3 RU3 U+5973 kTang *niǔ *njiǔ
U+90A3 NA4 NEI4 NA1 NA3 NE2 NEI3 NUO2 NUO4 U+90A3 kTang *nɑ nɑ̌
U+7D0D NA4 U+7D0D kTang *nop
U+8650 NE4 U+8650 kTang ngiɑk
U+8B14 NE4 XUE4 U+8B14 kTang xiɑk
U+4E43 NAI3 U+4E43 kTang *nəǐ nəǐ
U+8010 NAI4 NENG2 U+8010 kTang nə̀i
U+5948 NAI4 U+5948 kTang *nɑ̀i
U+5357 NAN2 NA1 U+5357 kTang *nom
U+96E3 NAN2 NAN4 NUO2 U+96E3 kTang *nɑn
U+67DF NAN2 U+67DF kTang nom
U+7537 NAN2 U+7537 kTang *nom
U+8D67 NAN3 U+8D67 kTang nǎn
U+56CA NANG2 U+56CA kTang *nɑng
U+9403 NAO2 NAO4 U+9403 kTang nau
U+6A48 NAO2 RAO2 U+6A48 kTang njiɛu
U+6493 NAO2 U+6493 kTang nǎu
U+7331 NAO2 U+7331 kTang nɑu
U+8166 NAO3 NAO4 U+8166 kTang nɑ̌u
U+7459 NAO3 U+7459 kTang nɑ̌u
U+5167 NEI4 NA4 U+5167 kTang *nuə̀i nuə̀i
U+5AE9 NEN4 NUN4 U+5AE9 kTang nuə̀n
U+80FD NENG2 NAI4 TAI2 TAI4 NAI2 XIONG2 U+80FD kTang *nəng
U+6CE5 NI2 NI4 NI3 NIE4 NING4 U+6CE5 kTang *nei nèi
U+5C3C NI2 U+5C3C kTang ni
U+730A NI2 U+730A kTang ngei
U+9713 NI2 U+9713 kTang *ngei
U+79B0 NI3 MI2 XIAN3 U+79B0 kTang něi
U+64EC NI3 U+64EC kTang ngiə̌
U+65CE NI3 U+65CE kTang niɛ̌
U+85BF NI3 U+85BF kTang ngiə̌
U+6635 NI4 NI3 ZHI4 U+6635 kTang nit
U+6EBA NI4 NIAO4 U+6EBA kTang nek
U+533F NI4 U+533F kTang niək
U+81A9 NI4 U+81A9 kTang nì
U+9006 NI4 U+9006 kTang ngik
U+9ECF NIAN2 NIAN1 ZHAN1 U+9ECF kTang niɛm
U+5E74 NIAN2 U+5E74 kTang *nen
U+649A NIAN3 U+649A kTang něn
U+8F26 NIAN3 U+8F26 kTang *liɛ̌n
U+5FF5 NIAN4 U+5FF5 kTang *nèm
U+5B43 NIANG2 NANG2 RANG2 RANG3 U+5B43 kTang *niɑng
U+5A18 NIANG2 U+5A18 kTang *niɑng
U+91C0 NIANG4 NIANG2 U+91C0 kTang niɑ̀ng
U+9CE5 NIAO3 DIAO3 DAO3 QUE4 U+9CE5 kTang *děu
U+5ACB NIAO3 U+5ACB kTang *něu
U+88CA NIAO3 U+88CA kTang *něu
U+892D NIAO3 U+892D kTang něu
U+82F6 NIE2 U+82F6 kTang nep net njiɛt
U+56D3 NIE4 U+56D3 kTang nget
U+5B7D NIE4 U+5B7D kTang ngiɛt
U+5D72 NIE4 U+5D72 kTang nget
U+81EC NIE4 U+81EC kTang nget
U+9F67 NIE4 U+9F67 kTang nget
U+5BE7 NING2 NING4 ZHU4 U+5BE7 kTang *neng neng
U+51DD NING2 U+51DD kTang *ngiəng ngiəng
U+725B NIU2 U+725B kTang *ngiou
U+9215 NIU3 CHOU3 U+9215 kTang niǒu
U+5102 NONG2 U+5102 kTang nong
U+6FC3 NONG2 U+6FC3 kTang *niong
U+8FB2 NONG2 U+8FB2 kTang nong
U+5F04 NONG4 LONG4 U+5F04 kTang *lùng
U+8028 NOU4 U+8028 kTang nòu
U+5974 NU2 U+5974 kTang *no
U+5B65 NU2 U+5B65 kTang no
U+99D1 NU2 U+99D1 kTang no
U+52AA NU3 U+52AA kTang nǒ
U+6012 NU4 U+6012 kTang *nǒ nò
U+6696 NUAN3 XUAN1 U+6696 kTang *nuɑ̌n
U+7156 NUAN3 XUAN1 U+7156 kTang *nuɑ̌n
U+61E6 NUO4 U+61E6 kTang nuɑ̀
U+5614 OU1 OU3 OU4 XU1 OU5 U+5614 kTang qou qǒu
U+6B50 OU1 OU3 U+6B50 kTang qǒu
U+9DD7 OU1 U+9DD7 kTang *qou
U+8B33 OU1 XU2 U+8B33 kTang qou
U+5076 OU3 U+5076 kTang *ngǒu
U+6777 PA2 BA4 U+6777 kTang bha
U+7436 PA2 U+7436 kTang *bha
U+6015 PA4 U+6015 kTang pà
U+62CD PAI1 BO2 PO4 U+62CD kTang pk
U+6392 PAI2 PAI3 BEI4 U+6392 kTang *bhi
U+5F98 PAI2 PEI2 U+5F98 kTang *bhəi
U+6D3E PAI4 MAI4 BAI4 PA1 U+6D3E kTang pɛ̀i
U+6F58 PAN1 PAN2 FAN1 PAN4 BO1 U+6F58 kTang pɑn
U+6500 PAN1 U+6500 kTang *pan
U+87E0 PAN2 FAN2 U+87E0 kTang bhɑn
U+78D0 PAN2 U+78D0 kTang bhɑn
U+76E4 PAN2 XUAN2 U+76E4 kTang *bhɑn bhɑn
U+76FC PAN4 FEN2 U+76FC kTang pɛ̀n
U+5224 PAN4 U+5224 kTang pɑ̀n
U+7554 PAN4 U+7554 kTang *bhɑ̀n
U+6EC2 PANG1 U+6EC2 kTang pɑng
U+65C1 PANG2 BANG4 U+65C1 kTang *bhɑng
U+9F8E PANG2 U+9F8E kTang mang
U+9F90 PANG2 U+9F90 kTang bhang
U+629B PAO1 U+629B kTang pau
U+888D PAO2 BAO4 U+888D kTang *bhɑu
U+5486 PAO2 U+5486 kTang bhɑu
U+9185 PEI1 U+9185 kTang pəi
U+90B3 PEI2 PI1 U+90B3 kTang bhyi
U+966A PEI2 U+966A kTang bhəi
U+4F69 PEI4 U+4F69 kTang *bhə̀i
U+65C6 PEI4 U+65C6 kTang bhɑ̀i
U+73EE PEI4 U+73EE kTang *bhə̀i
U+8F61 PEI4 U+8F61 kTang byì
U+914D PEI4 U+914D kTang pə̀i
U+5674 PEN1 PEN4 U+5674 kTang pən
U+6E53 PEN2 PEN4 U+6E53 kTang bhən
U+7830 PENG1 PING1 PENG4 U+7830 kTang pɛng
U+70F9 PENG1 U+70F9 kTang png
U+9D6C PENG2 FENG4 U+9D6C kTang bhəng
U+84EC PENG2 PENG4 U+84EC kTang *bhung
U+670B PENG2 U+670B kTang bhəng
U+6367 PENG3 U+6367 kTang piǒng
U+5288 PI1 PI3 U+5288 kTang pek
U+4E15 PI1 U+4E15 kTang pyi
U+6279 PI1 U+6279 kTang pei
U+62AB PI1 U+62AB kTang *pyɛ
U+9674 PI2 BI4 U+9674 kTang bhiɛ
U+813E PI2 PAI2 BI4 PI4 U+813E kTang bhiɛ
U+7435 PI2 U+7435 kTang *bhi
U+75B2 PI2 U+75B2 kTang bhyɛ
U+76AE PI2 U+76AE kTang bhyɛ
U+7F86 PI2 U+7F86 kTang *byɛ
U+8C94 PI2 U+8C94 kTang bhi
U+9F19 PI2 U+9F19 kTang *bhei
U+5339 PI3 U+5339 kTang *pit
U+9E0A PI4 BI4 U+9E0A kTang bhek
U+8F9F PI4 PI1 BI4 MI3 U+8F9F kTang bhiɛk biɛk
U+64D7 PI4 PI3 U+64D7 kTang bɛk
U+50FB PI4 U+50FB kTang pek piɛk
U+8B6C PI4 U+8B6C kTang piɛ̀
U+95E2 PI4 U+95E2 kTang bhiɛk
U+504F PIAN1 U+504F kTang piɛn
U+7BC7 PIAN1 U+7BC7 kTang *piɛn
U+7FE9 PIAN1 U+7FE9 kTang *piɛn
U+9A08 PIAN2 U+9A08 kTang bhen
U+7247 PIAN4 PIAN1 PAN4 U+7247 kTang *pèn
U+6F02 PIAO1 PIAO3 PIAO4 BIAO1 U+6F02 kTang piɛu
U+98C4 PIAO1 U+98C4 kTang *piɛu
U+74E2 PIAO2 U+74E2 kTang *bhiɛu
U+7E39 PIAO3 PIAO1 U+7E39 kTang piɛ̌u
U+527D PIAO4 PIAO1 PIAO2 BIAO3 BIAO1 U+527D kTang piɛ̀u
U+5AD6 PIAO4 PIAO2 BIAO1 PIAO1 U+5AD6 kTang piɛu
U+77A5 PIE1 BI4 U+77A5 kTang piɛt
U+6487 PIE1 PIE3 U+6487 kTang pet
U+983B PIN2 BIN1 U+983B kTang *bhin
U+860B PIN2 PING2 U+860B kTang *bhin
U+56AC PIN2 U+56AC kTang bhin
U+5B2A PIN2 U+5B2A kTang bhin
U+8CA7 PIN2 U+8CA7 kTang *bhyin
U+9870 PIN2 U+9870 kTang bhin
U+54C1 PIN3 U+54C1 kTang pǐm
U+4FDC PING1 U+4FDC kTang peng
U+5A09 PING1 U+5A09 kTang piɛng
U+782F PING1 U+782F kTang pɛng
U+5C5B PING2 BING3 BING4 BING1 U+5C5B kTang *bheng biɛ̌ng
U+5C4F PING2 BING3 BING4 U+5C4F kTang *bheng
U+51ED PING2 U+51ED kTang bhiəng bhiə̀ng
U+5E73 PING2 U+5E73 kTang *bhing
U+6191 PING2 U+6191 kTang *bhiəng
U+7501 PING2 U+7501 kTang bheng
U+840D PING2 U+840D kTang bheng
U+9817 PO1 PO3 PO4 PI2 U+9817 kTang *pɑ pɑ̌
U+5761 PO1 U+5761 kTang pɑ
U+76A4 PO2 PAN2 U+76A4 kTang bhɑ
U+5A46 PO2 U+5A46 kTang bhɑ
U+9B44 PO4 BO2 TUO4 U+9B44 kTang *pk
U+8FEB PO4 PAI3 U+8FEB kTang *bk
U+91B1 PO4 PO1 U+91B1 kTang pɑt
U+73C0 PO4 U+73C0 kTang pk
U+7834 PO4 U+7834 kTang *pɑ̀
U+5256 POU1 U+5256 kTang pǒu
U+4EC6 PU1 FU4 PU2 U+4EC6 kTang più
U+92EA PU1 PU4 U+92EA kTang *po
U+64B2 PU1 U+64B2 kTang puk
U+8461 PU2 BEI4 U+8461 kTang bho
U+84B2 PU2 BO2 U+84B2 kTang *bho
U+6A38 PU2 PU3 U+6A38 kTang pak
U+50D5 PU2 U+50D5 kTang *bhuk bhuk
U+5703 PU3 U+5703 kTang bǒ
U+6D66 PU3 U+6D66 kTang *pǒ
U+7011 PU4 BAO4 BO2 U+7011 kTang bhuk
U+671F QI1 QI2 JI1 U+671F kTang *ghiə
U+59BB QI1 QI4 U+59BB kTang *tsei
U+4E03 QI1 U+4E03 kTang *tsit tsit
U+51C4 QI1 U+51C4 kTang *tsei tsei
U+60BD QI1 U+60BD kTang *tsei
U+621A QI1 U+621A kTang tsek
U+6B3A QI1 U+6B3A kTang kiə
U+6DD2 QI1 U+6DD2 kTang *tsei
U+6F06 QI1 U+6F06 kTang tsit
U+840B QI1 U+840B kTang *tsei
U+6816 QI1 XI1 U+6816 kTang *sei
U+68F2 QI1 XI1 U+68F2 kTang *sei
U+9E02 QI1 XI1 U+9E02 kTang kei
U+7947 QI2 CHI2 ZHI1 ZHI3 U+7947 kTang *jiɛ̌ ghiɛ
U+7948 QI2 GUI3 U+7948 kTang ghiəi
U+9F4A QI2 JI1 JI4 JIAN3 ZHAI1 ZI1 U+9F4A kTang *dzhei
U+8604 QI2 JI1 QIN2 U+8604 kTang ghiə
U+5176 QI2 JI1 U+5176 kTang *ghiə ghiə
U+5947 QI2 JI1 U+5947 kTang *ghyɛ gyɛ
U+68CB QI2 JI1 U+68CB kTang ghiə
U+9A0E QI2 JI4 U+9A0E kTang *ghyɛ *ghyɛ̀
U+980E QI2 KEN3 U+980E kTang ghiəi
U+5C90 QI2 U+5C90 kTang ghiɛ
U+5D0E QI2 U+5D0E kTang ghiəi
U+65D7 QI2 U+65D7 kTang *ghiə
U+6B67 QI2 U+6B67 kTang ghiɛ
U+7881 QI2 U+7881 kTang ghiə
U+81CD QI2 U+81CD kTang dzhei
U+9E92 QI2 U+9E92 kTang ghiə
U+7566 QI2 XI2 U+7566 kTang huei
U+573B QI2 YIN2 U+573B kTang ghiəi
U+7941 QI2 ZHI3 U+7941 kTang ghyi
U+8C48 QI3 KAI3 U+8C48 kTang *kiə̌i
U+4E5E QI3 U+4E5E kTang kiət
U+6567 QI3 U+6567 kTang gyɛ kyɛ
U+675E QI3 U+675E kTang kiə̌
U+8D77 QI3 U+8D77 kTang *kiə̌
U+7DBA QI3 YI3 U+7DBA kTang *kyɛ̌
U+6CE3 QI4 LI4 SE4 U+6CE3 kTang *kyip
U+780C QI4 QIE4 U+780C kTang tsèi
U+5951 QI4 QIE4 XIE4 U+5951 kTang *kèi ket set
U+5668 QI4 U+5668 kTang kyì
U+68C4 QI4 U+68C4 kTang *kì
U+78E7 QI4 U+78E7 kTang tsiɛk
U+8A16 QI4 U+8A16 kTang kiət
U+6C23 QI4 XI4 U+6C23 kTang *kiə̀i
U+6070 QIA4 U+6070 kTang kp
U+9A2B QIAN1 JIAN3 U+9A2B kTang kyɛn
U+727D QIAN1 QIAN4 U+727D kTang *ken kèn
U+828A QIAN1 QIAN4 U+828A kTang tsen
U+8B19 QIAN1 QIAN4 ZHAN4 U+8B19 kTang kem
U+5343 QIAN1 U+5343 kTang *tsen
U+6106 QIAN1 U+6106 kTang kyɛn
U+6434 QIAN1 U+6434 kTang gyɛ̌n
U+8930 QIAN1 U+8930 kTang kyɛn
U+9077 QIAN1 U+9077 kTang *tsiɛn
U+9621 QIAN1 U+9621 kTang tsen
U+97C6 QIAN1 U+97C6 kTang tsiɛn
U+925B QIAN1 YAN2 U+925B kTang iuɛn
U+9322 QIAN2 JIAN3 U+9322 kTang *dzhiɛn
U+524D QIAN2 U+524D kTang *dzhen
U+6F5B QIAN2 U+6F5B kTang *dzhiɛm
U+8654 QIAN2 U+8654 kTang ghyɛn
U+9ED4 QIAN2 U+9ED4 kTang ghyɛm
U+6DFA QIAN3 JIAN1 JIAN4 CAN2 ZAN4 U+6DFA kTang *tsiɛ̌n
U+9063 QIAN3 QIAN4 U+9063 kTang *kiɛ̌n
U+8B74 QIAN3 U+8B74 kTang kiɛ̀n
U+5D4C QIAN4 QIAN1 U+5D4C kTang kam
U+5029 QIAN4 QING4 U+5029 kTang tsiɛ̀ng
U+6B20 QIAN4 QUE1 U+6B20 kTang kiùm
U+5879 QIAN4 U+5879 kTang tsiɛ̀m
U+84A8 QIAN4 U+84A8 kTang tsèn
U+69CD QIANG1 CHENG1 U+69CD kTang tsiɑng
U+7F8C QIANG1 U+7F8C kTang *kiɑng
U+93D8 QIANG1 U+93D8 kTang tsiɑng
U+5F4A QIANG2 QIANG3 JIANG1 JIANG4 U+5F4A kTang *ghiɑng
U+5F37 QIANG2 QIANG3 JIANG4 U+5F37 kTang *ghiɑng ghiǎng
U+8594 QIANG2 SE4 U+8594 kTang dzhiɑng
U+6AA3 QIANG2 U+6AA3 kTang dzhiɑng
U+7246 QIANG2 U+7246 kTang *dzhiɑng
U+6572 QIAO1 U+6572 kTang kau
U+7FF9 QIAO2 QIAO4 U+7FF9 kTang ghiɛu
U+55AC QIAO2 U+55AC kTang ghyɛu
U+6194 QIAO2 U+6194 kTang dzhiɛu
U+6A35 QIAO2 U+6A35 kTang *dzhiɛu
U+6A4B QIAO2 U+6A4B kTang *ghyɛu
U+9866 QIAO2 U+9866 kTang dzhiɛu
U+5DE7 QIAO3 U+5DE7 kTang kǎu
U+6084 QIAO3 U+6084 kTang *tsiɛ̌u
U+6100 QIAO3 U+6100 kTang tsiɛ̌u
U+9798 QIAO4 SHAO1 U+9798 kTang shrau
U+8A9A QIAO4 U+8A9A kTang dzhiɛ̀u
U+5207 QIE1 QIE4 QI4 U+5207 kTang tset
U+4F3D QIE2 JIA1 U+4F3D kTang ghia
U+4E14 QIE3 JU1 U+4E14 kTang *tsiǎ tsiǎ
U+59BE QIE4 U+59BE kTang *tsziɛp
U+602F QIE4 U+602F kTang *kip
U+611C QIE4 U+611C kTang kep
U+7ACA QIE4 U+7ACA kTang *tset
U+7BCB QIE4 U+7BCB kTang kep
U+6B3D QIN1 QIN4 YIN2 U+6B3D kTang kim
U+89AA QIN1 QING4 XIN1 U+89AA kTang *tsin
U+4FB5 QIN1 U+4FB5 kTang *tsim tsim
U+5D94 QIN1 U+5D94 kTang kyim
U+887E QIN1 U+887E kTang *kyim
U+52E4 QIN2 U+52E4 kTang *ghiən
U+64D2 QIN2 U+64D2 kTang ghyim
U+7434 QIN2 U+7434 kTang *ghyim
U+79BD QIN2 U+79BD kTang *ghyim
U+79E6 QIN2 U+79E6 kTang *dzhin
U+5BE2 QIN3 U+5BE2 kTang *tsǐm
U+873B QING1 JING1 U+873B kTang tseng
U+9752 QING1 JING1 U+9752 kTang *tseng
U+6E05 QING1 QING4 U+6E05 kTang *tsiɛng
U+8F15 QING1 QING4 U+8F15 kTang *kiɛng
U+50BE QING1 U+50BE kTang *kiuɛng kiuɛng
U+537F QING1 U+537F kTang *king
U+60C5 QING2 U+60C5 kTang *dzhiɛng
U+64CE QING2 U+64CE kTang ghing
U+6674 QING2 U+6674 kTang *dzhiɛng
U+9803 QING3 KUI3 QING1 U+9803 kTang kiuɛ̌ng
U+8ACB QING3 QING4 QING1 QING2 U+8ACB kTang *tsiɛ̌ng
U+78EC QING4 QING3 U+78EC kTang kèng
U+6176 QING4 U+6176 kTang kìng
U+86E9 QIONG2 GONG3 U+86E9 kTang ghiong
U+7A79 QIONG2 QIONG1 KONG1 U+7A79 kTang kiung
U+7AAE QIONG2 U+7AAE kTang *ghiung
U+74CA QIONG2 XUAN2 U+74CA kTang ghiuɛng
U+4E18 QIU1 U+4E18 kTang *kiou kiou
U+4E20 QIU1 U+4E20 kTang kiou
U+6978 QIU1 U+6978 kTang tsiou
U+79CC QIU1 U+79CC kTang *tsiou
U+90B1 QIU1 U+90B1 kTang *kiou
U+97A6 QIU1 U+97A6 kTang tsiou
U+9D96 QIU1 U+9D96 kTang tsiou
U+56DA QIU2 U+56DA kTang zhiou
U+6C42 QIU2 U+6C42 kTang *ghiou
U+866C QIU2 U+866C kTang kiəu
U+866F QIU2 U+866F kTang kiəu
U+88D8 QIU2 U+88D8 kTang *ghiou
U+7CD7 QIU3 U+7CD7 kTang kiǒu
U+8DA8 QU1 CU4 QU4 COU3 U+8DA8 kTang *tsio
U+5340 QU1 OU1 U+5340 kTang gou kio
U+66F2 QU1 QU3 U+66F2 kTang *kiok
U+5C48 QU1 U+5C48 kTang *kiuət ghiuət
U+5D87 QU1 U+5D87 kTang kio
U+795B QU1 U+795B kTang kiu
U+8EC0 QU1 U+8EC0 kTang kio
U+9A45 QU1 U+9A45 kTang *kio
U+6E20 QU2 JU4 U+6E20 kTang ghio
U+9EB4 QU2 QU1 U+9EB4 kTang kiuk
U+3C98 QU2 U+3C9A kTang shra
U+8862 QU2 U+8862 kTang *ghio
U+9E1C QU2 U+9E1C kTang ghio
U+53D6 QU3 QU1 U+53D6 kTang *tsiǒ
U+8DA3 QU4 CU4 QU1 COU3 ZOU1 U+8DA3 kTang *tsiò
U+53BB QU4 U+53BB kTang *kiù
U+609B QUAN1 U+609B kTang tsiuɛn
U+4F7A QUAN2 U+4F7A kTang tsiuɛn
U+5168 QUAN2 U+5168 kTang *dzhiuɛn dzhiuɛn
U+62F3 QUAN2 U+62F3 kTang ghyuɛn
U+6B0A QUAN2 U+6B0A kTang *ghyuɛn
U+6CC9 QUAN2 U+6CC9 kTang *dzhiuɛn
U+75CA QUAN2 U+75CA kTang tsiuɛn
U+7B4C QUAN2 U+7B4C kTang tsiuɛn
U+8A6E QUAN2 U+8A6E kTang tsiuɛn
U+9293 QUAN2 U+9293 kTang tsiuɛn
U+72AC QUAN3 U+72AD kTang *kuěn
U+52F8 QUAN4 U+52F8 kTang *kiùn
U+7F3A QUE1 U+7F3A kTang *kuet
U+96C0 QUE4 QIAO1 QIAO3 U+96C0 kTang *tziɑk
U+95D5 QUE4 QUE1 JUE2 U+95D5 kTang *kiut
U+5374 QUE4 U+5374 kTang *kiɑk
U+537B QUE4 U+537B kTang *kiɑk
U+786E QUE4 U+786E kTang hak
U+9D72 QUE4 U+9D72 kTang tsiɑk
U+8E06 QUN1 CUN1 CUN2 U+8E06 kTang tsuin
U+9021 QUN1 JUN4 XUN4 SUO1 U+9021 kTang tsuin
U+56F7 QUN1 U+56F7 kTang kyun
U+7FA4 QUN2 U+7FA4 kTang *ghiuɛn
U+88D9 QUN2 U+88D9 kTang ghiuən
U+7136 RAN2 U+7136 kTang *njiɛn
U+71C3 RAN2 U+71C3 kTang njiɛn
U+5189 RAN3 U+5189 kTang *njiɛ̌m njiɛ̌m
U+67D3 RAN3 U+67D3 kTang njiɛ̀m njiɛ̌m
U+82D2 RAN3 U+82D2 kTang njiɛ̌m
U+7A70 RANG2 RANG3 RENG2 U+7A70 kTang njiɑng njiɑ̌ng
U+703C RANG2 RANG4 U+703C kTang njiɑng
U+58E4 RANG3 U+58E4 kTang njiɑ̌ng
U+8B93 RANG4 U+8B93 kTang *njiɑ̀ng
U+9952 RAO2 U+9952 kTang njiɛu
U+64FE RAO3 ROU2 U+64FE kTang njiɛ̌u
U+7E5E RAO4 RAO3 U+7E5E kTang *njiɛ̌u njiɛ̀u
U+9076 RAO4 RAO3 U+9076 kTang *njiɛ̌u njiɛ̀u
U+60F9 RE3 U+60F9 kTang ngiǎ
U+71B1 RE4 U+71B1 kTang *njiɛt
U+4EBA REN2 U+4EBA kTang *njin njin
U+4EC1 REN2 U+4EC1 kTang njin
U+5FCD REN3 U+5FCD kTang *njǐn
U+834F REN3 U+834F kTang njǐm
U+4EFB REN4 REN2 U+4EFB kTang *njim njim
U+4EDE REN4 U+4EDE kTang njìn
U+4EED REN4 U+4EED kTang nhìn njìn
U+5203 REN4 U+5203 kTang njìn
U+8A8D REN4 U+8A8D kTang njìn
U+4ECD RENG2 U+4ECD kTang *nə̌i njiəng
U+65E5 RI4 MI4 U+65E5 kTang *njit
U+8338 RONG2 RONG3 U+8338 kTang njiong
U+5BB9 RONG2 U+5BB9 kTang *iong
U+5DB8 RONG2 U+5DB8 kTang *huɛng
U+620E RONG2 U+620E kTang *njiung
U+6995 RONG2 U+6995 kTang iong
U+69AE RONG2 U+69AE kTang *hiung
U+6EB6 RONG2 U+6EB6 kTang iong
U+84C9 RONG2 U+84C9 kTang *iong
U+878E RONG2 U+878E kTang *iung
U+5197 RONG3 U+5197 kTang njiǒng
U+67D4 ROU2 U+67D4 kTang njiou
U+8089 ROU4 RU4 U+8089 kTang *njiuk
U+6FE1 RU2 NUAN2 RUAN3 ER2 NUO4 U+6FE1 kTang njio
U+5112 RU2 U+5112 kTang *njio njio
U+5982 RU2 U+5982 kTang *njiu
U+8966 RU2 U+8966 kTang njio
U+8FB1 RU3 RU4 U+8FB1 kTang njiok
U+4E73 RU3 U+4E73 kTang njiǒ
U+6C5D RU3 U+6C5D kTang *njiǔ
U+8925 RU4 NU4 U+8925 kTang njiok
U+5165 RU4 U+5165 kTang *njip njip
U+962E RUAN3 JUAN4 YUAN2 U+962E kTang ngiǔn
U+8EDF RUAN3 U+8EDF kTang njiuɛ̌n
U+8564 RUI2 U+8564 kTang njui
U+854A RUI3 JUAN3 U+854A kTang njuǐ
U+8602 RUI3 U+8602 kTang njiuɛ̌
U+92ED RUI4 DUI4 U+92ED kTang iuɛ̀i
U+82AE RUI4 RUO4 U+82AE kTang njiuɛ̀i
U+777F RUI4 U+777F kTang iuɛ̀i
U+6F64 RUN4 U+6F64 kTang njuìn
U+958F RUN4 U+958F kTang njuìn
U+82E5 RUO4 RE3 RE2 RE4 U+82E5 kTang *njiɑk
U+5F31 RUO4 U+5F31 kTang njiɑk
U+6492 SA1 SA3 U+6492 kTang sɑt
U+7051 SA3 LI2 XIAN3 XI3 SHI1 U+7051 kTang *shrǎ shri shriɛ̀ shriɛ̌ shrɛ̌i
U+98AF SA4 LI4 U+98AF kTang *sop
趿U+8DBF SA4 TA1 QI4 U+8DBF kTang sop
U+585E SAI1 SE4 SAI4 U+585E kTang *sək *sə̀i
U+816E SAI1 U+816E kTang səi
U+4E09 SAN1 SAN4 U+4E09 kTang *sɑm sɑm
毿U+6BFF SAN1 U+6BFF kTang som
U+6563 SAN4 SAN3 U+6563 kTang *sɑ̀n
U+55AA SANG1 SANG4 U+55AA kTang *sɑ̀ng
U+6851 SANG1 U+6851 kTang *sɑng
U+9859 SANG3 U+9859 kTang sɑ̌ng
U+9A37 SAO1 SAO3 XIAO1 U+9A37 kTang sɑu
U+81CA SAO1 SAO4 U+81CA kTang sɑu
U+8258 SAO1 SOU1 U+8258 kTang seu sɑu
U+6414 SAO1 ZHAO3 U+6414 kTang *sɑu
U+6383 SAO3 SAO4 U+6383 kTang *sɑ̌u sɑ̀u
U+57FD SAO4 SAO3 U+57FD kTang *sɑ̌u
U+8272 SE4 SHAI3 U+8272 kTang *shriək
U+6F80 SE4 U+6F80 kTang shrip
U+745F SE4 U+745F kTang *shrit
U+98CB SE4 U+98CB kTang *shrit
U+68EE SEN1 U+68EE kTang *shrim
U+50E7 SENG1 U+50E7 kTang *səng səng
U+7D17 SHA1 MIAO3 U+7D17 kTang *shra
U+6BBA SHA1 SA4 SHAI4 SHE4 U+6BBA kTang *shrat *shr̀i
U+6C99 SHA1 SHA4 SUO1 U+6C99 kTang *shra
U+93A9 SHA1 SHI4 SE4 U+93A9 kTang shr̀i
U+838E SHA1 SUO1 SUI1 U+838E kTang suɑ
U+7802 SHA1 U+7802 kTang *shra
U+5EC8 SHA4 XIA4 U+5EC8 kTang hǎ
U+6749 SHAN1 SHA1 U+6749 kTang shrm
U+5220 SHAN1 U+5220 kTang shran
U+5C71 SHAN1 U+5C71 kTang *shrɛn
U+6F78 SHAN1 U+6F78 kTang shran shrǎn
U+73CA SHAN1 U+73CA kTang sɑn
U+7FB6 SHAN1 U+7FB6 kTang shiɛn
U+886B SHAN1 U+886B kTang shram
U+829F SHAN1 WEI3 U+829F kTang shram
U+647B SHAN3 CHAN1 SEN1 CAN4 XIAN1 U+647B kTang shřm
U+7752 SHAN3 U+7752 kTang shiɛ̌m
U+9583 SHAN3 U+9583 kTang shiɛ̌m
U+6247 SHAN4 SHAN1 U+6247 kTang *shiɛ̀n
U+5584 SHAN4 U+5584 kTang *zhiɛ̌n
U+64C5 SHAN4 U+64C5 kTang zhiɛ̀n
U+7E55 SHAN4 U+7E55 kTang zhiɛ̀n
U+81B3 SHAN4 U+81B3 kTang zhiɛ̀n
U+50B7 SHANG1 U+50B7 kTang *shiɑng shiɑng
U+5546 SHANG1 U+5546 kTang *shiɑng
U+89F4 SHANG1 U+89F4 kTang *shiɑng
U+8CDE SHANG3 U+8CDE kTang *shiɑ̌ng
U+5C1A SHANG4 CHANG2 U+5C1A kTang *zhiɑ̀ng zhiɑ̀ng
U+4E0A SHANG4 U+4E0A kTang *zhiɑ̀ng zhiɑ̀ng zhiɑ̌ng
U+71D2 SHAO1 SHAO4 U+71D2 kTang *shiɛu
U+7A0D SHAO1 SHAO4 U+7A0D kTang *shràu
U+68A2 SHAO1 SHAO4 XIAO1 U+68A2 kTang shrau
U+7B72 SHAO1 U+7B72 kTang shrau
U+6753 SHAO2 BIAO1 SHUO2 U+6753 kTang zhiɑk
U+97F6 SHAO2 U+97F6 kTang zhiɛu
U+5C11 SHAO3 SHAO4 U+5C11 kTang *shiɛ̀u *shiɛ̌u
U+7D39 SHAO4 CHAO1 U+7D39 kTang zhiɛ̌u
U+90B5 SHAO4 U+90B5 kTang zhiɛ̀n
U+8CD2 SHE1 SHA1 U+8CD2 kTang shia
U+5962 SHE1 U+5962 kTang shia
U+86C7 SHE2 YI2 TUO2 CHI2 U+86C7 kTang *jhia tɑ
U+6368 SHE3 U+6368 kTang shiǎ
U+8D66 SHE4 CE4 U+8D66 kTang shià
U+6D89 SHE4 DIE2 U+6D89 kTang zhiɛp
U+651D SHE4 NIE4 U+651D kTang shiɛp
U+820D SHE4 SHE3 SHI4 U+820D kTang *shià
U+793E SHE4 U+793E kTang zhiǎ
U+8A2D SHE4 U+8A2D kTang shiɛt
U+9E9D SHE4 U+9E9D kTang jhià
U+5C04 SHE4 YI4 YE4 U+5C04 kTang *jhià ià jhiɛk
U+61FE SHE4 ZHE2 U+61FE kTang jiɛp
U+4F38 SHEN1 U+4F38 kTang *shin shin
U+547B SHEN1 U+547B kTang shin
U+6DF1 SHEN1 U+6DF1 kTang *shim
U+7533 SHEN1 U+7533 kTang shin
U+8EAB SHEN1 YUAN2 JUAN1 U+8EAB kTang *shin
U+795E SHEN2 SHEN1 U+795E kTang *jhin
U+751A SHEN2 SHI2 SHEN4 U+751A kTang *zhǐm zhìm
U+9823 SHEN3 U+9823 kTang
U+614E SHEN4 U+614E kTang *zhìn
U+8703 SHEN4 U+8703 kTang zhin
U+5347 SHENG1 U+5347 kTang *shiəng
U+6607 SHENG1 U+6607 kTang *shiəng
U+7272 SHENG1 U+7272 kTang shrng
U+751F SHENG1 U+751F kTang *shrng
U+7B19 SHENG1 U+7B19 kTang *shrng
U+8072 SHENG1 U+8072 kTang *shiɛng
U+7E69 SHENG2 MIN3 YING4 SHENG4 U+7E69 kTang jhiəng
U+7701 SHENG3 XIAN3 XING3 U+7701 kTang *shřng siɛ̌ng
U+76DB SHENG4 CHENG2 U+76DB kTang *zhiɛ̀ng
U+52DD SHENG4 SHENG1 U+52DD kTang *shiə̀ng
U+8056 SHENG4 U+8056 kTang *shiɛ̀ng
U+6FD5 SHI1 QI4 TA4 XI2 U+6FD5 kTang *ship
U+6EBC SHI1 QI4 U+6EBC kTang *ship
U+65BD SHI1 SHI3 YI2 YI4 U+65BD kTang *shiɛ shiɛ shiɛ̀
U+5931 SHI1 U+5931 kTang *shit
U+5C4D SHI1 U+5C4D kTang shi
U+5E2B SHI1 U+5E2B kTang *shri
U+7345 SHI1 U+7345 kTang shri
U+8479 SHI1 U+8479 kTang shiɛ
U+8768 SHI1 U+8768 kTang shrit
U+8937 SHI1 U+8937 kTang shriɛ
U+8A69 SHI1 U+8A69 kTang *shiə
U+77F3 SHI2 DAN4 U+77F3 kTang *zhiɛk
U+62FE SHI2 JIE4 SHE4 U+62FE kTang zhip
U+8755 SHI2 LI4 LONG2 U+8755 kTang *jhiək
U+98DF SHI2 SI4 YI4 U+98DF kTang *jhiək
U+5341 SHI2 U+5341 kTang *zhip
U+5852 SHI2 U+5852 kTang zhiə
U+5BE6 SHI2 U+5BE6 kTang *jhit
U+6642 SHI2 U+6642 kTang *zhiə
使U+4F7F SHI3 SHI4 U+4F7F kTang *shriə̌ shriə̀ shriə̌
U+53F2 SHI3 U+53F2 kTang *shriə̌
U+59CB SHI3 U+59CB kTang *shiə̌
U+77E2 SHI3 U+77E2 kTang shǐ
U+8C55 SHI3 U+8C55 kTang shiɛ̌
U+98FE SHI4 CHI4 U+98FE kTang shiək
U+9069 SHI4 DI2 TI4 ZHE2 U+9069 kTang *shiɛk
U+793A SHI4 QI1 ZHI4 SHI2 U+793A kTang jhì
U+4E16 SHI4 U+4E16 kTang *shiɛì shiɛ
U+4E8B SHI4 U+4E8B kTang *jrhiə̀ jrhiə̀
U+4F8D SHI4 U+4F8D kTang *zhiə̀ zhiə̌
U+52E2 SHI4 U+52E2 kTang *shiɛ̀i
U+566C SHI4 U+566C kTang zhiɛ̀i
U+58EB SHI4 U+58EB kTang *jrhiə̌
U+5BA4 SHI4 U+5BA4 kTang *shit
U+5E02 SHI4 U+5E02 kTang *zhiə̌
U+5F0F SHI4 U+5F0F kTang shiək
U+6043 SHI4 U+6043 kTang zhiə̌
U+62ED SHI4 U+62ED kTang shiək
U+662F SHI4 U+662F kTang *zhiɛ̌
U+7757 SHI4 U+7757 kTang shiɛk
U+8996 SHI4 U+8996 kTang *zhǐ zhì
U+8A66 SHI4 U+8A66 kTang *shiə̀
U+8A93 SHI4 U+8A93 kTang *shiɛ̀i
U+901D SHI4 U+901D kTang zhiɛ̀i
U+91CB SHI4 YI4 U+91CB kTang shiɛk
U+6C0F SHI4 ZHI1 JING1 U+6C0F kTang *zhiɛ̌ jiɛ
U+8B58 SHI5 SHI4 SHI2 ZHI4 U+8B58 kTang *shiək
U+6536 SHOU1 U+6536 kTang *shiou shiòu
U+5B88 SHOU3 SHOU4 U+5B88 kTang *shiǒu
U+624B SHOU3 U+624B kTang *shiǒu
U+9996 SHOU3 U+9996 kTang *shiǒu
U+53D7 SHOU4 U+53D7 kTang *zhiǒu
U+58FD SHOU4 U+58FD kTang zhiòu zhiǒu
U+6388 SHOU4 U+6388 kTang zhiòu
U+72E9 SHOU4 U+72E9 kTang shiòu
U+7378 SHOU4 U+7378 kTang *shiòu
U+7626 SHOU4 U+7626 kTang *shriòu
U+7DAC SHOU4 U+7DAC kTang zhiǒu
U+758E SHU1 SHU4 U+758E kTang *shriu
U+758F SHU1 SHU4 U+758F kTang *shriu shriù
U+8F38 SHU1 SHU4 U+8F38 kTang shio
U+500F SHU1 U+500F kTang shiuk
U+66F8 SHU1 U+66F8 kTang *shiu
U+68B3 SHU1 U+68B3 kTang *shriu
U+6A1E SHU1 U+6A1E kTang chio
U+6B8A SHU1 U+6B8A kTang *zhio
U+852C SHU1 XU1 SHU3 U+852C kTang shriu
U+8212 SHU1 YU4 U+8212 kTang *shiu
U+719F SHU2 SHOU2 U+719F kTang *zhiuk
U+6DD1 SHU2 SHU1 CHU4 U+6DD1 kTang zhiuk
U+8D16 SHU2 SHU4 U+8D16 kTang jhiok
U+5B70 SHU2 U+5B70 kTang *zhiuk zhiuk
U+6691 SHU3 U+6691 kTang shiǔ
U+7F72 SHU3 U+7F72 kTang zhiǔ
U+8700 SHU3 U+8700 kTang *zhiok
U+9ECD SHU3 U+9ECD kTang shiǔ
U+9F20 SHU3 U+9F20